Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXVII/206/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok

dodane dnia 2009-09-11 11:58 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XXVII/206/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 roku


w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały Nr XXII / 168 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku ,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę : 183.473,54 zł
następująco :

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo 20.000,oo zł


Dotacja rozwojowa i środki na
finansowanie wspólnej polityki
rolnej 20.000,oo zł

Dz.852. Opieka społeczna 163.473,54 zł

Dotacja rozwojowa 163.473,54 zł

§ 2Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę ; 183.473,54 zł
następująco :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 20.000,oo zł

rozdz.01095. Pozostała działalność

Wydatki majątkowe 20.000,oo zł

Dz.852. Opieka społeczna 163.473,54 zł

rozdz.85295. Pozostała działalność

Wydatki bieżące 163.473,54 zł


§ 3Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok następująco ;


Zwiększenia ; Zmniejszenia ;

Dz. 750. Administracja publiczna

rozdz.75023. Urzędy gmin
- wydatki bieżące 640 zł

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

rozdz.75404. Komendy wojewódzkie Policji
- wydatki bieżące 640 złOgółem przesunięcia: 640 zł 640 zł


§ 4


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 „ Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2009 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 a „ Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne ”, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§6


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w § 1,2,3 wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 29.188.618,20 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 29.436.217,20 zł

§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .