Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr III/15/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa.

dodane dnia 2009-09-11 11:51 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XXVII/204/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.zmieniająca uchwałę Nr III/15/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ustawy z dnia 21 listoopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 398),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


1. W uchwale Nr III/15/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1) wynagrodzenie zasadnicze - 5400,00 zł,”
§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 2) dodatek funkcyjny - 1800,00 zł,”
§ 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 3) dodatek za wieloletnią pracę - 1080,00 zł,”
2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.