Gmina Lipowa

Uchwała nr XXVII/203/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prze

dodane dnia 2009-09-11 11:49 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXVII/203/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.


w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Spółkę Wodociągową w Słotwinie w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słotwinie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:
§ 1

Wyraża się zgodę na poręczenie przez Gminę Lipowa pożyczki pieniężnej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Spółkę Wodociągową w Słotwinie w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słotwinie”, której kwota wraz z oprocentowaniem wyniesie 126.580,66 zł. (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 66/100) z terminem spłaty do dnia 15 grudnia 2019 r., z jednoczesnym ograniczeniem do poręczenia spłaty przypadających w danym roku budżetowym rat należności głównej wraz z oprocentowaniem, a poręczenie to zachowa ważność przez okres dalszych trzech miesięcy od dnia upływu terminu spłaty ostatniej raty pożyczki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.