Gmina Lipowa

Uchwała nr XXVII/202/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: ,,Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w r

dodane dnia 2009-09-11 11:46 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXVII/202/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: ,,Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Lipowa – I etap”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),

Rada Gminy Lipowa
postanawia co następuje:

§ 1


1. Gmina Lipowa zaciągnie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 352 800,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100 złotych) na realizację zadania pn.: ,,Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Lipowa - I etap”
2. Pożyczka zaciągnięta będzie w IV transzach, w tym:
1)I transza realizowana w IV kwartale 2009 r. – w kwocie 23 400 złotych
2)II transza realizowana w I kwartale 2010 r. – w kwocie 66 600 złotych
3)III transza realizowana w II kwartale 2010 r. – w kwocie 154 800 złotych
4)IV transza realizowana w III kwartale 2010 r. – w kwocie 108 000 złotych


§ 2


1.Okres spłaty pożyczki nastąpi w latach 2010-2014 w przedziałach kwartalnych.
2.Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
3.Spłata pożyczki dokonywana będzie z dochodów własnych gminy w latach 2010-2014.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.