Gmina Lipowa

Uchwała nr XXVII/198/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie nabycia działki nr 505 położonej w Twardorzeczce

dodane dnia 2009-09-11 11:35 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXVII/198/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.


w sprawie nabycia działki nr 505 położonej w Twardorzeczce.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591. z późn. zm. ), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje :

§ 1


Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lipowa działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 505 o powierzchni 7100 m2 objętej księgą wieczystą nr 123908 położonej w Twardorzeczce, gmina Lipowa.

§ 2


Zakupiona działka przeznaczona zostanie pod boisko sportowe.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.