Gmina Lipowa

Uchwała nr XXVI/187/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie: nabycia działek pod przepompownie w Twardorzeczce.

dodane dnia 2009-09-03 14:03 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXVI/187/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 czerwca 2009 r.w sprawie: nabycia działek pod przepompownie w Twardorzeczce.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyrazić zamiar nabycia części nieruchomości gruntowych oznaczonych, jako działki o nr
603,723/4,1459/2,585,1576/27,11/2,11/4,1882/15, położonych w Twardorzeczce oraz działki
nr 7623 położonej w Radziechowach z przeznaczeniem pod przepompownię sieci kanalizacyjnej.

2. Szczegółowa lokalizacja, powierzchnia i cena nabywanych działek wynikać będzie z podziału geodezyjnego i wyceny rzeczoznawcy.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.