Gmina Lipowa

Uchwała nr XXVI/186/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Tarka, dotyczącej działalności Wójta Gminy Lipowa w zakresie rozgraniczenia działek i wyty

dodane dnia 2009-09-03 14:00 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXVI/186/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 czerwca 2009 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Tarka, dotyczącej działalności Wójta Gminy Lipowa w zakresie rozgraniczenia działek i wytyczenia drogi w Twardorzeczce.


Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /j.t. Dz U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami/ oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.


Uznaje za bezzasadną skargę złożoną przez Panią Krystynę Tarka dotyczącą działalności Wójta Gminy Lipowa zakresie rozgraniczenia działek i wytyczenia drogi w Twardorzeczce z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2.


Treść niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem przesłać skarżącej.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.