Gmina Lipowa

Uchwała nr XXVII/195/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Raková w Republice Słowackiej.

dodane dnia 2009-08-13 11:58 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

wersja archiwalna

Uchwała nr XXVII/195/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.

w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Raková w Republice Słowackiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża gotowość nawiązania współpracy ze słowacką miejscowością Raková w zakresie wymiany doświadczeń, w realizowaniu zadań administracji samorządowej, a w szczególności:
- rozwoju gospodarczego,
- oświaty, wychowania i edukacji,
- kultury, rekreacji, sportu i turystyki,
- zadań o charakterze ogólnospołecznym,
- współpracy transgranicznej.

§ 2


Szczegółowe zasady współpracy określi umowa zawarta przez Wójta Gminy Lipowa.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia