Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXV/184/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2009 roku

dodane dnia 2009-05-26 09:31 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XXV/ 184/ 09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 kwietnia 2009 roku


w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. ”d” oraz pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591./ oraz art. 165 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały Nr XXII / 168 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :


§ 1


Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę : 1.698.926,oo zł
następująco :

Dz. 600. Transport i łączność 1.698.926,oo zł


Dotacja rozwojowa i środki na
finansowanie wspólnej polityki
rolnej 1.698.926,oo zł

§ 2


Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę : 1.698.926,oo zł
następująco :

Dz. 600 Transport i łączność ; 1.698.926,oo zł

rozdz.60014. Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe 1.698.926,oo zł

§ 3


Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok następująco ;

Zwiększenia ; Zmniejszenia ;

Dz. 600. Transport i łączność

rozdz.60014. Drogi publiczne powiatowe
- wydatki majątkowe 42.538 zł

rozdz.60016. Drogi publiczne gminne
- dotacje celowe przekazane
gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego 400.384 zł

rozdz.60016. Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe 442.922 złOgółem przesunięcia ; 442.922 zł 442.922 zł

§ 4


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 9 „ Plan finansowy na realizację dotacji celowych udzielonych w budżetu na realizację zadań na podstawie porozumień z innymi j.s.t. na 2009 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 „ Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2009 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 a „ Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne ”, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§7


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w § 1,2,3 wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 28.963.517,33 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 29.211.116,33 zł

§ 8


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .