Gmina Lipowa

Uchwała nr XXIV/179/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r.

dodane dnia 2009-05-26 08:49 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXIV/179/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 marca 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. „b” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 38, poz. 220),

Rada Gminy w Lipowej
uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Leśna stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.