Gmina Lipowa

Informacja - na realizację przedsięwzięcia p.n ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S na długości 3,28 km w Gminie Lipowa”

dodane dnia 2009-05-12 07:18 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalnaInformacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S na długości 3,28 km w Gminie Lipowa”
/ 08.05.2009 r./


Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że do Urzędu Gminy Lipowa wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Urzędu Gminy Lipowa.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).

Dane o wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Bip-u Urzędu Gminy Lipowa.
Ponadto informację umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak