Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXXIII/174/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

dodane dnia 2009-03-10 08:55 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała Nr XXXIII/174/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 24 luty 2009 roku


w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały Nr XXII / 168 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku .
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1


Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę : 7.342 zł
następująco :

Dz. 756. Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 124 zł

Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych 124 zł

Dz. 758. Różne rozliczenia 7.218 zł

Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 7.218 zł

§ 2


Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę : 7.342 zł
następująco :

Dz. 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 7.342 zł

rozdz.90002. Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące; 7.342 zł


§ 3


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 „ Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2009 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 a „ Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne ”, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§5


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w § 1,2 wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 27.254.280,33 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 27.501.879,33 zł

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .