Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIII/173/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa w 2009 roku.

dodane dnia 2009-03-10 08:47 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

wersja archiwalna

Uchwała nr XXXIII/173/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 24 luty 2009 r.w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa w 2009roku.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Lipowej postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę 20.000 zł z budżetu gminy na dofinansowanie wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy Lipowa .

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lipowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.