Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIII/172/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

dodane dnia 2009-03-10 08:43 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXXIII/172/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 24 luty 2009 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje;


§ 1

1. Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipowa, stanowiącej mienie komunalne Gminy Lipowa, oznaczonej jako działka 2342/2, o powierzchni 607 m. kw. dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1Z/00075061/09 - na nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Lipowa, obejmującą działki o numerach 2345/1 oraz 2345/3, o powierzchni 607 m. kw. dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1Z/00063352/9, stanowiącą własność Bronisławy i Jana Micor zam. Lipowa 163.
2. Z uwagi na jednakową wartość zamienianych nieruchomości, stwierdzoną operatem szacunkowym z dnia 09 luty 2009r., nie występuje konieczność dopłaty, o której mowa w z art. 15 ust. 1 zdanie 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.