Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIII/170/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim.

dodane dnia 2009-03-10 08:39 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXXIII/170/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 24 luty 2009 r.w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim.Na podstawie art.10 ust.1 i 2 oraz art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/.


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim, którego
treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Przedmiotem porozumienia jest przyjęcie przez gminę Lipowa zadania z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego tj. obowiązków inwestora przy realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w m. Leśna o dł. 495 mb, w km 3+700 – 4+195, strona prawa”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.