Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXIII/171/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego

dodane dnia 2009-03-10 08:13 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXXIII/171/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 24 luty 2009 r.
w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 7 ust 1 pkt 4 oraz z art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


W związku z likwidacją w regionie niektórych połączeń autobusowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu z uwagi na ich nierentowność, Rada Gminy Lipowa, realizując nałożone na ustawę o samorządzie gminnym obowiązki w zakresie realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców, dotyczących w szczególności lokalnego transportu zbiorowego, podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania transportu lokalnego w dni robocze.

§ 1. Gmina Lipowa zobowiązuje się przekazywać comiesięcznie kwotę w wysokości 700,00.- zł. (słownie: siedemset złotych ) brutto na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. jako dofinansowanie do kursów autobusowych wykonywanych na terenie Gminy Lipowa w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Przekazanie środków (pkt 1) następować będzie na podstawie wystawianych przez PKS w Żywcu faktur VAT.

§ 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące dofinansowania ustalone zostaną w odrębnej umowie.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.