Gmina Lipowa

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA DOTACJĘ W 2009 ROKU

dodane dnia 2009-01-19 11:14 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie Uchwały nr XXII/161/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

WÓJT
GMINY LIPOWA
ogłasza konkurs ofert na dotację

z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy w zakresie:1. Kultury, sztuki i oświaty:
Promocja kultury gminy poprzez wspieranie folkloru regionalnego.
Cele zadania:
- propagowanie kultury wśród mieszkańców gminy
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- reprezentowanie dorobku kulturalnego gminy na zewnątrz
- organizowanie zajęć dla uczniów i rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury

2. Kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku:
Promocja zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć sportowych
Cele zadania:
- upowszechnianie rozwoju fizycznego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy
- organizowanie aktywnych form spędzania czasu
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy
- prowadzenie zorganizowanych form szkolenia dzieci i młodzieży w szczególności z zakresu piłki nożnej i lekkiej atletyki
- udział młodzieży w zawodach sportowych i obozach szkoleniowo-treningowych

3. Przeciwdziałania patologiom społecznym:
Cele zadania:
- działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży o szkodliwości picia alkoholu oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- organizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- organizowanie pobytu dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym, na koloniach i obozach z programem profilaktycznym w okresie wakacji.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty w Urzędzie Gminy w Lipowej, Lipowa 708, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku, w godz. 700-1500.
Informacja zostanie także umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie bip.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2009 r.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 20.02.2009 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu UG).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadania wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Lipowa.

Dotacja z budżetu gminy może być przyznana podmiotom wymienionym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz 873, z późn.zm.).

Kwota przeznaczona na realizację zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie wynosi:
- na wykonanie zadania z zakresu kultury, sztuki i oświaty: 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
- na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku: 35 000 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
- na wykonanie zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: 8 000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

W roku 2008 na realizację powyższych zadań przeznaczono kwoty w wysokości:
- na wykonanie zadania z zakresu kultury, sztuki i oświaty: 18 000 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
- na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku: 28 500 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
- na wykonanie zadania z przeciwdziałania patologiom społecznym: 6 900 zł. (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)