Gmina Lipowa

Uchwała Nr XXII/167/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.

dodane dnia 2009-01-15 08:00 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała Nr XXII/167/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.



Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały Nr XIII / 97 / 07 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2007 roku z późn.zm.



Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje :



§ 1


Dokonać przesunięć w dochodach budżetu Gminy na 2008 rok następująco:


Zwiększenia : Zmniejszenia :



Dz.750. Administracja publiczna


Dotacja celowa otrzymana z
budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane
przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 478.000,oo

Dz. 720. Informatyka

Dotacja celowa otrzymana
budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin 478.000,oo



OGÓŁEM : 478.000,oo zł 478.000,oo zł



§ 2



Dokonać przesunięć w wydatkach budżetu Gminy na 2008 rok następująco :

Zwiększenia : Zmniejszenia :

Dz. 600. Transport i łączność

rozdz.60016. Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące 40.000,oo

Dz.750. Administracja publiczna

rozdz.75023. Urzędy gmin

- wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 478.000,oo

Dz. 720. Informatyka

rozdz. 72095. Pozostała działalność

- wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 478.000,oo

Dz. 757. Obsługa długu publicznego

rozdz.75702. Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące 40.000,oo

OGÓŁEM : 518.000,oo zł 518.000,oo zł



§ 3


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w §§ 1,2 , wynosi :


1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 22.028.625,94 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 23.695.278,94 zł


§ 4


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.