Gmina Lipowa

Uchwała nr XXII/160/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 r.

dodane dnia 2009-01-15 07:33 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XXII/160/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z poźn. zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa:
1. Uczestniczących w działaniu ratowniczym - w wysokości 10 zł. za każdą pełną godzinę udziału w działaniu ratowniczym.
2. Uczestniczącym w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub gminę - w wysokości 5 zł. za każdą pełną godzinę udziału w szkoleniu.

§ 2


Listę członków OSP potwierdzającą udział i czas trwania działania ratowniczego, o którym mowa w § 1 ust.1 sporządza naczelnik OSP i potwierdza Komendant Gminny OSP według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1 ust. 2 oblicza się na podstawie oświadczenia członka jednostki OSP potwierdzonego przez Komendanta Gminnego OSP oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.