Gmina Lipowa

Statystyka ruchu ludności

dodane dnia 2009-03-16 08:17 przez , zatwierdzone przez

wersja archiwalna

Lipowa, dnia 6 lutego 2003 r.


S T A T Y S T Y K A R U C H U L U D N O Ś C I
GMINY LIPOWA za rok 2002


Wg stanu na dzień 31.12.2002 r. liczba ludności zameldowanej na pobyt stały na terenie naszej Gminy wynosiła ogółem: 9629 osób w tym ludność poszczególnych miejscowości naszej Gminy kształtowała się następująco:
LIPOWA 4241
LEŚNA 2051
TWARDORZECZKA 1122
SIENNA 924
SŁOTWINA 805
OSTRE 486

Naszą Gminę zamieszkuje 7161 osób dorosłych /czyli tych które ukończyły 18 lat i więcej/ z tego :
- Lipowa 3105
- Leśna 1552
- Twardorzeczka 824
- Sienna 710
- Słotwina 604
- Ostre 366

W roku 2002 - Biuro ewidencji ludności Urzędu Gminy w Lipowej zarejestrowało
następujące dane ogółem :

URODZENIA 100
ZGONY 98 w tym 50 zarejestrowanych przez USC Lipowa
MAŁŻEŃSTWA 93 w tym 38 zarejestrowanych przez USC Lipowa

Z innego terenu na pobyt stały przybyło na teren Gminy Lipowa 71 osób
A w obrębie naszej Gminy zmieniło miejsce pobytu stałego 94 osób

Z terenu nasze Gminy wymeldowało się na stałe 58 osób

Na pobyt czasowy ponad 2 miesiące zameldowanych było /na koniec 2002 r./
96 osób.
Poza terenem naszej Gminy przebywało czasowo 92 naszych mieszkańców,
a za granicę zgłosiły wyjazd na pobyt czasowy 4 osoby.

Na terenie naszej Gminy na stałe mamy zameldowanych 5 cudzoziemców, a czasowo 4 cudzoziemców.