Gmina Lipowa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji: ,,Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w miejscowości Słotwina"

dodane dnia 2008-12-29 12:30 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek
Nasz znak: 7624/38/08

Data: 19 grudzień 2008 r.

W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dn. 17 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 113 poz. 954 z póżn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Urząd Gminy Lipowa wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia:


polegającego na ,,Budowie sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w miejscowości Słotwina”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz złożyć odwołanie od postanowień w/w decyzji.
Informacji w sprawie udziela Urząd Gminy Lipowa pok. nr 3 tel. (033)867-18-48.
Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak