Gmina Lipowa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji: ,,Budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1405S w miejscowości Lipowa”.

dodane dnia 2008-12-29 12:12 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek
Nasz znak: Data:
7624/37/08 19 grudzień 2008 r.
W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dn. 17 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 113 poz. 954 z póżn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Usługi Projektowe ,,PRO-ZAT”
P. Andrzej Zaniat, ul. Ogrodowa 35, 43-360 Bystra w imieniu Urzędu Gminy Lipowa, wydana została decyzja w której Wójt Gminy Lipowa postanowił umorzyć postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:


polegającego na ,,Budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1405S w miejscowości Lipowa”.


W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz złożyć odwołanie od postanowień w/w decyzji.
Informacji w sprawie udziela Urząd Gminy Lipowa pok. nr 3 tel. (033)867-18-48.

Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak