Gmina Lipowa

Uchwała nr XXI/148/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 r.

dodane dnia 2008-11-28 09:05 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XXI/148/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 18 listopada 2008 r.


w sprawie opłaty targowej na 2009 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./ oraz Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. /M.P. Nr 59, poz. 531/.

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Wysokość opłaty targowej wynosi dziennie :

1) przy sprzedaży z ręki i kosza - 22,00 zł
2) ze stoiska i samochodu - 32,00 zł

§ 2


Opłatę targową pobiera się dziennie w gotówce.
Opłatę targową pobiera inkasent Pan Paweł Dudys na kwitariusz gotówkowy K-103 przydzielony przez Urząd Gminy Lipowa.

§ 3


Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wys. 25 % od sum zainkasowanych przez niego i wpłaconych w kasie Urzędu Gminy w Lipowej.

§ 4


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5


Traci moc Uchwała Nr XII / 70 / 07 Rady Gminy w Lipowej z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2008 rok.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.