Gmina Lipowa

Uchwała nr XXI/154/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej przyjętego uchwałą nr XXII/126/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia

dodane dnia 2008-11-28 08:20 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XXI/154/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej przyjętego uchwałą nr XXII/126/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 5 października 2004 r.


Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9h, art. 40 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 17 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm./.

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/126/04 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 października 2004r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w rozdziale I „Postanowienia ogólne” w § 1 dodać pkt w brzmieniu: „ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. z 2007r. nr 192, poz. 1378 z późn. zm./”
b. w rozdziale II „Cele i zadania” w § 8 dodać pkt 9 w brzmieniu: „realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.”

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi GOPS w Lipowej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.