Gmina Lipowa

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia

dodane dnia 2008-11-17 08:05 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

W dniu 18 listopada 2008 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2008 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2008 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej przyjętego uchwałą nr XXII/126/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 5 października 2004 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.
13. Odpowiedzi na postulaty radnych
14. Zapytania i wolne wnioski
15. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
16. Zamknięcie sesji

Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa
Adam Lach