Gmina Lipowa

Uchwała nr XX/146/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 października 2008r

dodane dnia 2008-10-15 20:09 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XX/146/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 7 października 2008r
zmieniająca uchwałę nr XVIII/133/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008r w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Wczesna edukacja szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Rady Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale nr XVIII/133/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008r w prawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Wczesna edukacja szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013 wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Źródłem finansowania zadania będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy.
2. Wkład własny Gminy Lipowa wynosić będzie 1,5% wartości projektu tj. 8.398,00 zł w latach 2008 – 2010, co w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się następująco:
2008r – 2.219,40 zł
2009 – 3.938,48 zł
2010 – 2.240,12 zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.