Gmina Lipowa

Uchwała Nr XX/145/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 października 2008 r.

dodane dnia 2008-10-15 20:07 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała Nr XX/145/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 7 października 2008 r
.


zmieniająca uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t . Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z późn.zm.) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rady Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1W uchwale nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wkład własny Gminy Lipowa wynosić będzie 10.5% wartości projektu na 2008 r. o której mowa w pkt. 2 tj. 5.629,16 zł. (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 16/100).

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.