Gmina Lipowa

Powołanie Komisji Rewizyjnej

dodane dnia 2003-06-27 14:49 przez , zatwierdzone przez

UCHWAŁA Nr II/4/02


Rady Gminy w Lipowej z dnia 26 listopada 2002 roku

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej


Na podstawie art. 18 a ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U.Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku z póżn.zm/ Rada Gminy w Lipowej

uchwala co następuje:


§1


Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie :
1.Urbański Antoni - Przewodniczący
2.Jasek Antonina - z-ca Przewodniczącego
3.Bąk Henryk
4.Jakubiec Kazimierz

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.