Gmina Lipowa

Uchwała Nr XIX/142/2008 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Lipowa oraz zasa

dodane dnia 2008-09-18 11:06 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała Nr XIX/142/2008
Rady Gminy Lipowa
z dnia 26 sierpnia 2008 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Lipowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3, art. 14, art. 25 ust. 1 i art. 28 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. nr 120 poz.1300 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1


W uchwale XVIII/128/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Lipowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Gmina Lipowa wyemituje 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy, 00/100)
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2008 według poniższego harmonogramu:
a) seria 2A na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
b) seria 2B na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
c) seria 2C na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
d) seria 2D na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
e) seria 2E na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
f) seria 2F na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
g) seria 2G na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
h) seria 2H na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
i) seria 2I na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
j) seria 2J na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
k) seria 2K na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
l) seria 2L na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
m) seria 2M na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
n) seria 2N na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
o) seria 2O na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.

3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2008 -2023.
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lipowa uzyskanych w latach 2008 - 2023.
5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem
1. obligacje serii 2A nie później niż w dniu 30.08.2009 r.,
2. obligacje serii 2B nie później niż w dniu 30.08.2010 r.,
3. obligacje serii 2C nie później niż w dniu 30.09.2011 r.,
4. obligacje serii 2D nie później niż w dniu 30.09.2012 r.,
5. obligacje serii 2E nie później niż w dniu 30.09.2013 r.,
6. obligacje serii 2F nie później niż w dniu 30.09.2014 r.,
7. obligacje serii 2G nie później niż w dniu 30.09.2015 r.,
8. obligacje serii 2H nie później niż w dniu 30.09.2016 r.,
9. obligacje serii 2I nie później niż w dniu 30.09.2017 r.,
10. obligacje serii 2J nie później niż w dniu 30.09.2018 r.,
11. obligacje serii 2K nie później niż w dniu 30.09.2019 r.,
12. obligacje serii 2L nie później niż w dniu 30.09.2020 r.,
13. obligacje serii 2M nie później niż w dniu 30.09.2021 r.,
14. obligacje serii 2N nie później niż w dniu 30.09.2022 r.,
15. obligacje serii 2O nie później niż w dniu 30.09.2023 r.,


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.