Gmina Lipowa

Uchwała nr XIX/140/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego

dodane dnia 2008-09-11 07:27 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XIX/140/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 26 sierpnia 2008 r.
w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego


Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 7 ust 1 pkt 4 oraz z art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./.


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


W związku z likwidacją w regionie niektórych połączeń autobusowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku – Białej S.A. z uwagi na ich nierentowność, Rada Gminy Lipowa, realizując nałożone na ustawę o samorządzie gminnym obowiązki w zakresie realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców, dotyczących w szczególności lokalnego transportu zbiorowego, podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania transportu lokalnego w niedziele i święta.

1. Urząd Gminy Lipowa zobowiązuje się przekazywać comiesięcznie kwotę w wysokości
1 337,50.- zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści siedem 50/100 złotych ) brutto na
rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bielsku - Białej S.A. jako
dofinansowanie do kursów autobusowych wykonywanych na terenie Gminy Lipowa
w okresie od 1 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
2. Przekazanie środków (pkt 1) następować będzie na podstawie wystawianych przez PKS
w Bielsku – Białej faktur VAT.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące dofinansowania ustalone zostaną w odrębnej umowie.
4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.