Gmina Lipowa

Uchwała nr XIX/138/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26.08.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej.

dodane dnia 2008-09-10 14:28 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Uchwała nr XIX/138/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 26.08.2008 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) ,art.13 ust.1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat przez Gminę Lipowa nieruchomości składającej się z działek nr 1380,1385/2,1382,1385/1,1383,1381,1377,1387,1386,1399, 1378,1146 ,1379 o pow. 18882 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą KW 83238, położonych w Leśnej , gmina Lipowa na rzecz Klubu Sportowego w Leśnej , za czynsz dzierżawny określony zarządzeniem Wójta Gminy Lipowa w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów oraz stawek za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Lipowa z przeznaczeniem na cele sportowe.

§ 21.Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości stanowi załącznik do uchwały.
2.Wykaz o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Lipowa , a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do wiadomości przez ogłoszenie w
prasie lokalnej.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.