:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    Uchwała Nr XXX/165/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” (...) 2012-11-29


Uchwała Nr XXX/164/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października w sprawieokreślenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie usług (...) 2012-11-29


Uchwała Nr XXX/163/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2012-11-29


Uchwała Nr XXX/162/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na okręgi wyborcze ... 2012-11-29


Uchwała nr XXX/161/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nabycia działki położonej w Ostrem. 2012-11-29


Uchwała nr XXX/160/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nabycia działki położonej w Leśnej. 2012-11-29


Uchwała nr XXX/159/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej. 2012-11-29


Uchwała Nr XXX/158/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości będących własnością Małgorzaty i Wiesława Żyła. 2012-11-29


Uchwała Nr XXX/158/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości będących własnością Małgorzaty i Wiesława Żyła. 2012-11-29


Uchwała Nr XXIX/157/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius 2012-11-29


Uchwała Nr XXIX/156/12 Rady Gminy Lipowa w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu 2012-11-29


Uchwała Nr XXVIII/155/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa 2012-10-05


Uchwała Nr XXVIII /154/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 roku 2012-09-07


Uchwała Nr XXVIII/153/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2012-09-07


Uchwała nr XXVIII/152/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. 2012-09-06


Uchwała nr XXVIII/151/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. 2012-09-06


Uchwała Nr XVIII/150/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 2012-09-06


Uchwała Nr XXVIII/149/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 2012-09-06


Uchwała Nr XXVIII/148/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. 2012-09-06


Uchwała nr XXVIII/147/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. 2012-09-06


Uchwała nr XXVII/141/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipowa. 2012-07-05


Uchwała XXVII/146/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r. 2012-07-05


Uchwała nr XXVII/145/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r. 2012-07-05


Uchwała nr XXVII/144/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej. 2012-07-05


Uchwała nr XXVII/143/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań w celu nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych 2012-07-05


Uchwała nr XXVII/142/12 Rady Gminy Lipowa w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 2012-07-05


Uchwała nr XXVI/140/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-06-06


Uchwała nr XXVI/139/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2011 rok. 2012-06-06


Uchwała Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej 2012-06-06


Uchwała Nr XXV/137/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku 2012-06-06


Uchwała Nr XXV/136/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 r. 2012-06-06


Uchwała Nr XXIV/135/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 roku 2012-05-23


Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w 2012 roku. 2012-05-23


Uchwała nr XXIV/133/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości będących współwłasnością: Józef Binda (...) 2012-05-23


Uchwała nr XXIV/132/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 2012-05-23


Uchwała nr XXIV/131/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/59/2003 r. Rady Gminy w Lipowej z dnia 16 października 2003 r. 2012-05-23


UCHWALA NR XXIV/130/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie 2012-05-23


Uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 04 kwietnia 2012 roku 2012-04-25


Uchwała Nr XXIII/129/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 04 kwietnia 2012 rokuw sprawie ; zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2012-04-25


Uchwała Nr XXIII/127/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 04 kwietnia 2012 roku 2012-04-25


Uchwała Nr XXII/125/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2012-04-18


Uchwała Nr XXII/124/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2012-04-18


Uchwała Nr XXII/123/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku 2012-04-18


Uchwała Nr XXII/122/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2012r. 2012-04-18


Uchwała Nr XXII/121/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa. 2012-04-18


Uchwała Nr XXII/120/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca wsprawie nabycia działki połozonej w Lipowej. 2012-04-18


Uchwała Nr XXII/119/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej. 2012-04-18


Uchwała Nr XXII/118/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej. 2012-04-18


Uchwała Nr XXII/117/12 Rady Giny Lipowa z dnia 8 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2012-04-18


Uchwała Nr XXII/116/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 marca 2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2012 roku 2012-04-18


Uchwała Nr XXI/115/12 Rady Gimny Lipowa z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2012 rok. 2012-04-18


Uchwała Nr XXI/114/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2012 r. 2012-04-18


Uchwała Nr XXI/113/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian w uchwale nr XIX/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok 2012-03-21


Uchwała Nr XXI/112/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/109/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok 2012-03-21


Uchwała Nr XX/111/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr IV/11/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2012-03-20


Uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2012-03-20


Uchwała Nr XX/109/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok 2012-03-20


Uchwała Nr XX/108/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2012 r. 2012-03-09


UCHWAŁA Nr XX/107/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012 2012-03-09


Uchwała XIX/106/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr VI/26/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011r. 2012-01-24


Uchwała nr XIX/105/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych... 2012-01-24


Uchwała nr XIX/104/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi 2012-01-24


Uchwała nr XIX/103/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Lipowa... 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 101 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX /99/ 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok. 2012-01-24


Uchwała nr XVII/83/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. 2012-01-16


Uchwała Nr XVIII/95/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok 2012-01-12


UCHWAŁA NR XVIII/98/11 RADY GMINY LIPOWA z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/90/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 2012-01-12


Uchwała nr XVIII/97/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Sołectwa Leśna na działalność Wójta Gminy Lipowa. 2012-01-12


Uchwała Nr XVIII/96/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-11


Uchwała Nr XVII/94/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipowa 2012-01-09


Uchwała Nr XVII/93/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw w Gminie Lipowa oraz zasad ich wypłacania 2012-01-02


Uchwała Nr XVII /91 /11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 rok w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok. 2012-01-02


Uchwała Nr XVII/92 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 roku 2012-01-02


Uchwała Nr XVII/86/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2012 rok 2012-01-02


Uchwała Nr XVII/88/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 2012-01-02


UCHWAŁA NR XVII/90/11 RADY GMINY LIPOWA z dnia 1 grudnia 2011 r 2012-01-02


Uchwała nr XVII/89/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok. 2012-01-02


Uchwała Nr XVII/87/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 2012-01-02


Uchwała nr XVII/85/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok. 2012-01-02


Uchwała Nr XVII/84/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lipowa 2012-01-02


Uchwała nr XVII/82/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r w sprawie: nabycia działki położonej w Lipowej. 2012-01-02


Uchwała nr XVII/81/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: nabycia działki położonej w Lipowej 2012-01-02


Uchwała Nr XVI/79/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r. 2011-11-08


Uchwała Nr XVI/78/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r. 2011-11-08


Uchwała Nr XVI/77/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r. 2011-11-08


Uchwała Nr XVI/76/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r. 2011-11-07


Uchwała nr XVI/75/11 RADY GMINY LIPOWA z dnia 27 października 2011 r. 2011-11-07


Uchwała nr XVI/74/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Słotwinie. 2011-11-07


Uchwała nr XVI/73/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej 2011-11-07


Uchwała Nr XV/ 72 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok. 2011-10-18


Uchwała Nr XV / 71 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 października 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 20 2011-10-18


Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej. 2011-10-18


Uchwała Nr XIV/69/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wyk 2011-10-18


Uchwała Nr XIV/68/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok. 2011-10-18


Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa. 2011-10-18


Uchwała Nr XIV/67/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok. 2011-09-26


Uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu 2011-09-26


Uchwała nr XIV/65/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Moje boisko Orlik-2012”. 2011-09-26


Uchwała nr XIV/63/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrem nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezp 2011-09-26


Uchwała nr XIV/62/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r.zmieniająca uchwałę nr XII/55/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej. 2011-09-26


Uchwała nr XIV/61/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 2011-09-26


Uchwała nr XIV/60/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie nabycia działki nr 1491/1 położonej w Lipowej. 2011-09-26


Uchwała nr XIII/59/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słotwinie 2011-09-26


Uchwała Nr XII/58/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa 2011-08-04


Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2010 rok. 2011-08-04


UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY LIPOWA z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL poł 2011-08-04


Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej. 2011-08-04


Uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa 2011-08-04


Uchwała nr X/53/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. 2011-07-22


Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. 2011-07-22


Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. 2011-07-22


Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. 2011-07-22


Uchwała Nr X/49/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. 2011-07-22


Uchwała Nr X/48/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 roku 2011-07-22


Uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. 2011-07-22


Uchwała nr X/46/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. 2011-07-22


Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 25 maja 2011 r. 2011-07-22


Uchwała Nr X/45/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. 2011-07-22


Uchwała Nr VIII/ 40 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 2011-05-25


Uchwała Nr VIII /41 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 rokuw sprawie: zmian w wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok. 2011-05-25


Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjecia darowizny . 2011-05-25


Uchwala Nr VIII/42/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2011-05-25


Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. 2011-05-13


Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Lipowa porozumienia ze Starostą Powiatu Żywieckiego, dotyczącego powierzen 2011-05-13


Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r.w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w 2011 roku. 2011-05-13


Uchwała Nr VIII/36/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lipowa. 2011-05-13


Uchwała Nr VIII/35/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. 2011-05-13


Uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. 2011-05-13


Uchwała nr VIII/33/11 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipowa na lata 2011 – 2017 2011-05-13


Uchwała Nr VIII/32/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipowej oraz szczegółowych warunków jego 2011-05-13


Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 marca 2011 r. 2011-04-20


Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok. 2011-03-07


Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2011-03-07


Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 2011-03-07


Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2011 r. 2011-03-07


Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych 2011-03-07


Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego 2011-03-07


Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj& 2011-03-07


Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa 2011-03-07


Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Lipowa pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi pow 2011-02-08


UCHWAŁA Nr V/21/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowan 2011-02-08


UCHWAŁA Nr V/20/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011 2011-02-08


UCHWAŁA Nr V/19/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2011-02-08


Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 roku. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objęteg 2011-02-08


Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu O 2011-02-08


Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu O 2011-02-08


Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu O 2011-02-08


Uchwała nr V/14/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu O 2011-02-08


Uchwała nr V/13/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu O 2011-02-08


Uchwała nr V/12/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu O 2011-02-08


Uchwała Nr IV/11/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2011-02-08


Uchwała nr IV/10/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w 2011-02-08


Uchwała Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2011 r. 2011-01-19


Uchwała Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok 2011-01-19


Uchwała nr IV/7/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/301/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. 2011-01-10


Uchwała Nr IV/6/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2010 rok. 2011-01-10


Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy 2010-12-21


Uchwała Nr III/4/10 Rady Gminy Lipowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa. 2010-12-21


Uchwała Nr III/3/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2010-12-21


Uchwała Nr II/2/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lipowa 2010-12-21


Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa 2010-12-21


Uchwała nr XXXIV/244/10 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/86/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. 2010-11-30


Uchwała nr XXXVII/269/10 w sprawie: nabycia działki nr 492/1 położonej w Twardorzeczce 2010-11-30


Uchwała Nr XXXVIII/276/10 w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2010 2010-11-29


Uchwała Nr XXXVIII/275/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2010-11-29


Uchwała nr XXXVIII/273/10 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2010-11-29


Uchwała Nr XXXVIII/274/10 zmieniająca uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego 2010-11-29


Uchwała Nr XXXVII/272/10 w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok 2010-11-29


Uchwała nr XXXVII/271/10 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna 2010-11-29


Uchwała nr XXXVII/270/10 w sprawie: wniesienia do ,,BESKID” Spółki z o.o. w Żywcu 2010-11-29


Uchwała nr XXXVI/268/10 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok 2010-11-29


Uchwała Nr XXXVI/265/10 zmieniająca uchwałę nr XXXV/257/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok 2010-11-29


Uchwała Nr XXXVI/266/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-11-29


Uchwała nr XXXVI/267/10 w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego 2010-11-29


Uchwała nr XXXVI/264/10 w sprawie współdziałania z gminami powiatu żywieckiego i bielskiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej 2010-11-29


Uchwała nr XXXVI/263/10 zmieniająca uchwałę nr II/5/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2010-11-29


Uchwała Nr XXXVI/262/10 w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu stanowiącego własność Gminy Lipowa 2010-11-29


Uchwała Nr XXXVI/261/10 wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu 2010-11-29


Uchwała nr XXXVI/260/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa 2010-11-29


Uchwała nr XXXVI/259/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa 2010-11-29


Uchwała nr XXXVI/258/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości 2010-11-29


Uchwała Nr XXXV/257/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-11-29


Uchwała nr XXXV/256/10 w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w 2010 roku. 2010-11-29


Uchwała Nr XXXV/255/10 w sprawie: nabycia działki pod przepompownie w Lipowej 2010-11-29


Uchwała nr XXXV/254/10 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. 2010-11-29


Uchwała Nr XXXV/253/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2010-11-29


Uchwała Nr XXXIV/252/10 w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-11-29


Uchwała nr XXXIV/251/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy 2010-11-29


Uchwała nr XXXIV/250/10 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Powiatem Żywieckim 2010-11-29


Uchwała nr XXXIV/249/10 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Powiatem Żywieckim 2010-11-29


Uchwała nr XXXIV/248/10 w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego 2010-11-29


Uchwała Nr XXXIV/247/10 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi, przedszkolami i gimnazjum 2010-11-29


Uchwała nr XXXIV/246/10 w sprawie sprzedaży działki zabudowanej o nr 2426/1 położonej w Leśnej 2010-11-29


Uchwała nr XXXIV/245/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej. 2010-11-29


Uchwała Nr XXXIV/243/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Leśnej 2010-11-29


Uchwała nr XXXIV/242/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Lipowej 2010-11-29


Uchwała nr XXXIII/241/10 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Stará Ves nad Ondřejnici w Republice Czeskiej. 2010-11-29


UCHWAŁA Nr XXXIII/239/10 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2010-11-29


Uchwała nr XXXIII/240/10 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Folkowanie w Gminie Lipowa” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013. 2010-11-29


Uchwała nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej. 2010-11-29


UCHWAŁA Nr XXXIII/239/10 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2010-11-29


Uchwała Nr XLIII/309/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/215/09 z dnia 15 września 2009 r. 2010-11-23


Uchwała nr XLIII/307/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r.w sprawie: nabycia działek o nr 2507/2, 2508/4 położonych w Leśnej 2010-11-23


Uchwała Nr XLIII/311/10 Rady Gminy Lipowa w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2010 rok. 2010-11-23


Uchwała Nr XLIII/310/10 w sprawie: wyrażenia zgody na dalszy najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lipowa 2010-11-23


Uchwała nr XLIII/308/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r.w sprawie: sprzedaży działek o nr 3099/2 i 3100/4 położonych w miejscowości Lipowa ,gmina Lipowa. 2010-11-23


Uchwała nr XLIII/306/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r.w sprawie opłaty targowej na 2011 r. 2010-11-23


Uchwała nr XLIII/305/10Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r.w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2011 rok 2010-11-23


Uchwała nr XLIII/304/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r.w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok. 2010-11-23


Uchwała Nr XLIII/303/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 rokuw sprawie : podatku od środków transportowych na 2011 rok 2010-11-23


Uchwała Nr XLIII/302/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. 2010-11-23


Uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Lipowa na 20 2010-11-23


Uchwała Nr XLII/299/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 września 2010 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. 2010-11-23


Uchwała nr XLII/293/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Klucz to edukacja” 2010-11-23


Uchwała Nr XLII/298/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 września 2010 r. 2010-11-23


Uchwała nr XLII/297/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: nabycia udziału działki nr 585 położonej w Twardorzeczce 2010-11-23


Uchwała nr XLII/296 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: nabycia działek położonych w Twardorzeczce 2010-11-23


Uchwała nr XLII/295/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 września 2010 r. podwyższenie kryterium dochodowego 2010-11-23


Uchwała Nr XLII/294/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 września 2010 r w sprawie przyjęcia zimowego utrzymania dróg 2010-11-23


Uchwała Nr XLI/292/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. 2010-11-23


Uchwała nr XLI/291/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 sierpnia 2010 r.w sprawie: nabycia działki pod przepompownie w Twardorzeczce. 2010-11-23


Uchwała Nr XLI/290/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 sierpnia 2010 r.w sprawie przystąpienia do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)& 2010-11-23


Uchwała nr XLI/289/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 sierpnia 2010 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipowa 2010-11-23


Uchwała Nr XLI/287/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie: współdziałania w 2011 roku Gminy Lipowa z Gminą Bielsko – Biała 2010-11-23


Uchwała Nr XL/286/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 lipca 2010 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipowa. 2010-11-23


Uchwała Nr XL/285/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 lipca 2010 r zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipowa za pierwsze półrocze 2010-11-23


Uchwała nr XL/284/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy 2010-11-23


Uchwała Nr XL/283/10 w sprawie zawarcia porozumienia w Powiatem Żywieckim 2010-11-23


Uchwała Nr XL/282/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 lipca 2010 r. 2010-11-23


Uchwała nr XL/281/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 lipca 2010 r. 2010-11-23


Uchwała Nr XXXIX/280/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w 2010-07-19


Uchwała Nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Lipowa pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonani 2010-07-19


Uchwała Nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zwiększenia środków stanowiących fundusz sołecki. 2010-07-19


Uchwała Nr XXXIX/277/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa w obrębie dotychczasowej jednostki urbanistycznej & 2010-07-19


Uchwała Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2010 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVIII/275/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji p 2010-07-16


Uchwała nr XXXVIII/273/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVII/272/10 Rady Gminy Lipowaz dnia 11 maja 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-07-16


Uchwała nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarz 2010-07-16


Uchwała nr XXXVII/270/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie: wniesienia do ,,BESKID” Spółki z o.o. w Żywcu wkładu pieniężnego celem podwyższenia jej kapitału zakładowego oraz obj 2010-07-16


Uchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie: nabycia działki nr 492/1 położonej w Twardorzeczce. 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok. 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/267/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVI/266/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVI/265/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/257/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/264/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie współdziałania z gminami powiatu żywieckiego i bielskiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: „Poprawa j 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr II/5/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVI/262/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu stanowiącego własność Gminy Lipowa. 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu Pt.: ̶ 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/260/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/259/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa. 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/258/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa. 2010-07-16


Uchwała Nr XXXV/257/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-04-16


Uchwała nr XXXV/256/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w 2010 roku. 2010-04-16


Uchwała Nr XXXV/255/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: nabycia działki pod przepompownie w Lipowej. 2010-04-16


Uchwała nr XXXV/254/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Li 2010-04-16


Uchwała Nr XXXV/253/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2010-04-16


Uchwała Nr XXXIV/252/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-03-24


Uchwała nr XXXIV/251/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 2010-03-24


Uchwała nr XXXIV/250/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Powiatem Żywieckim 2010-03-24


Uchwała nr XXXIV/249/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Powiatem Żywieckim 2010-03-24


Uchwała nr XXXIV/248/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego 2010-03-24


Uchwała Nr XXXIV/247/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi, przedszkolami i gimnazjum 2010-03-24


Uchwała nr XXXIV/246/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie sprzedaży działki zabudowanej o nr 2426/1 położonej w Leśnej. 2010-03-24


Uchwała nr XXXIV/245/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej. 2010-03-24


Uchwała nr XXXIV/244/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/86/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. 2010-03-24


Uchwała Nr XXXIV/243/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Leśnej. 2010-03-24


Uchwała nr XXXIV/242/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Lipowej. 2010-03-24


Uchwała nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Stará Ves nad Ondřejnici w Republic 2010-02-03


Uchwała nr XXXIII/240/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Folkowanie w Gminie Lipowa” w ramach Programu Operacyjnego „K 2010-02-03


Uchwała Nr XXXIII/239/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2010-02-03


Uchwała nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej. 2010-02-03


Uchwała Nr XXXII /237/ 09 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2010 r. 2010-01-18


Uchwała Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok. 2010-01-13


Uchwała nr XXXII/235/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2010 r. 2010-01-13


Uchwała nr XXXII/234/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność 2010-01-13


Uchwała nr XXXI/233/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od org 2009-12-10


Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok. 2009-12-10


Uchwała Nr XXXI/231/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonyc 2009-12-10


Uchwała Nr XXXI/230/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji – 2009-12-10


Uchwała nr XXXI/229/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Żywiec 2009-12-10


Uchwała nr XXXI/228/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu 2009-12-10


Uchwała nr XXXI/227/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu 2009-12-10


Uchwała nr XXXI/226/09 Rady Gminy Lipowa Uchwała nr XXXI/226/09 w sprawie opłaty targowej na 2010 r. 2009-12-10


Uchwała nr XXXI/225/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r.w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2010 rok. 2009-12-10


Uchwała nr XXXI/224/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok. 2009-12-10


Uchwała Nr XXXI/223/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie: podatku od środków transportowych na 2010 rok. 2009-12-10


Uchwała Nr XXXI/222/09 Uchwała Nr XXXI/222/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. 2009-12-10


Uchwała nr XXX/221/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok. 2009-11-18


Uchwała nr XXX/220/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim. 2009-11-18


Uchwała nr XXX/219/09 z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipowa oraz zasad ich używania. 2009-11-18


Uchwała nr XXX/218/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Twardorzeczce 2009-11-18


Uchwała Nr XXIX/217/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres 2007- 2008. 2009-10-09


Uchwała nr XXIX/216/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok. 2009-10-09


Uchwała Nr XXIX/215/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2009-10-09


Uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/206/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetow 2009-10-09


Uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 4762/2 położonej w Lipowej 2009-10-09


Uchwała nr XXIX/212/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: nabycia działki nr 4768/2 położonej w Lipowej 2009-10-09


Uchwała nr XXIX/211/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: nabycia działek pod przepompownie w Lipowej i Słotwinie. 2009-10-09


Uchwała nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy placu 2009-10-09


Uchwała Nr XXVIII/210/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zwiększenia środków stanowiących fundusz sołecki. 2009-09-24


Uchwała nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wzniesienia obelisku 2009-09-24


Uchwała nr XXVII/207/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 2009-09-11


Uchwała Nr XXVII/206/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok 2009-09-11


Uchwała nr XXVII/205/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego 2009-09-11


Uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr III/15/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa. 2009-09-11


Uchwała nr XXVII/203/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prze 2009-09-11


Uchwała nr XXVII/202/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: ,,Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w r 2009-09-11


Uchwała nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lipowa 2009-09-11


Uchwała nr XXVII/200/09 Rada Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej i Słotwinie 2009-09-11


Uchwała nr XXVII/199/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie nabycia działki 5133/1 położonej w Lipowej 2009-09-11


Uchwała nr XXVII/198/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie nabycia działki nr 505 położonej w Twardorzeczce 2009-09-11


Uchwała nr XXVII/197/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży działki nr 174 położonej w Leśnej. 2009-09-11


Uchwała nr XXVII/196/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśna 2009-09-11


Uchwała nr XXVII/195/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Raková w Republice Słowackiej 2009-09-11


Uchwała nr XXVI/194/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Żywieckim (Lider) i Gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: & 2009-09-03


Uchwała nr XXVI/193/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 200 2009-09-03


Uchwała Nr XXVI/192/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbior 2009-09-03


Uchwała nr XXVI/191/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warun 2009-09-03


Uchwała Nr XXVI/190/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2009-09-03


Uchwała nr XXVI/189/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2009-09-03


Uchwała nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie: sprzedaży działek nr 2342/3 i 2345/3 położonych w Lipowej. 2009-09-03


Uchwała nr XXVI/187/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie: nabycia działek pod przepompownie w Twardorzeczce. 2009-09-03


Uchwała nr XXVI/186/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Tarka, dotyczącej działalności Wójta Gminy Lipowa w zakresie rozgraniczenia działek i wyty 2009-09-03


Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2009 r. 2009-05-26


Uchwała Nr XXV/184/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2009 roku 2009-05-26


Uchwała Nr XXV/183/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2009 r. 2009-05-26


Uchwała Nr XXV/182/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2009 r. 2009-05-26


Uchwała Nr XXIV/181/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 roku 2009-05-26


Uchwała Nr XXIV/180/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. 2009-05-26


Uchwała nr XXIV/179/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. 2009-05-26


Uchwała nr XXIV/178/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunk 2009-05-25


Uchwała nr XXIV/177/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrz 2009-05-25


Uchwała nr XXIV/176/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim. 2009-05-25


Uchwała nr XXXIII/175/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w dzi 2009-03-10


Uchwała Nr XXXIII/174/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok. 2009-03-10


Uchwała nr XXXIII/173/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa w 2009 roku. 2009-03-10


Uchwała nr XXXIII/172/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 2009-03-10


Uchwała nr XXXIII/170/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim. 2009-03-10


Uchwała nr XXXIII/171/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego 2009-03-10


Uchwała nr XXXIII/169/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej. 2009-03-06


Uchwała Rady Gminy Lipowa Nr XXII / 168 / 08 z dnia 30.XII.2008 rok 2009-01-15


Uchwała Nr XXII/167/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok. 2009-01-15


Uchwała nr XXII/166/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. 2009-01-15


Uchwała nr XXII/165/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2009 r. 2009-01-15


Uchwała nr XXII/164/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 46,59 m2 znajdujący się na parterze budynku Urzędu Gmi 2009-01-15


Uchwała nr XII/163/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 30,90 m2 znajdujący się na piętrze budynku Urzędu Gminy 2009-01-15


Uchwała nr XXII/161/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi dz 2009-01-15


Uchwała nr XXII/160/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 r. 2009-01-15


Uchwała nr XXII/162/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2009-01-13


Uchwała nr XXI/159/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok. 2008-11-28


Uchwała nr XXI/149/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2009 rok. 2008-11-28


Uchwała nr XXI/148/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 r. 2008-11-28


Uchwała nr XXI/158/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi o nazwie „ Po brzegach – Wielidroga ” w Lipowej do kategorii dróg gminnych. 2008-11-28


Uchwała nr XXI/157/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustaw 2008-11-28


Uchwała nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna 2008-11-28


Uchwała nr XXI/155/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. 2008-11-28


Uchwała nr XXI/154/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej przyjętego uchwałą nr XXII/126/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 2008-11-28


Uchwała nr XXI/153/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 2008-11-28


Uchwała nr XXI/152/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok. 2008-11-28


Uchwała Nr XXI/151/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. 2008-11-28


Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok. 2008-11-28


Uchwała Nr XX /147 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 października 2008 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok. 2008-10-15


Uchwała nr XX/146/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 października 2008r 2008-10-15


Uchwała Nr XX/145/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 października 2008 r. 2008-10-15


UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. 2008-10-15


Uchwała nr XX/143/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 października 2008 r. 2008-10-15


Uchwała Nr XIX/142/2008 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Lipowa oraz zasa 2008-09-18


Uchwała Nr XIX/141/ 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok. 2008-09-11


Uchwała nr XIX/140/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego 2008-09-11


Uchwała nr XIX/139/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26.08.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej. 2008-09-11


Uchwała nr XIX/137/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26.08.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej. 2008-09-10


Uchwała nr XIX/138/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26.08.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej. 2008-09-10


Uchwała nr XVIII/136/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2008-07-17


Uchwała nr XVIII/135/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ściana pamięci poświęcona 2008-07-17


Uchwała nr XVIII/134/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Szkoł 2008-07-17


Uchwała nr XVIII/133/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Wczesn 2008-07-17


Uchwała nr XVIII/132/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Edukac 2008-07-17


Uchwała Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008r., w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania 2008-07-17


Uchwała nr XVIII/121/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu pop 2008-07-17


Uchwała Nr XVIII/130/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008r., w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj-Kotlina Tradycji i Turystyki” 2008-07-17


Uchwała Nr XVIII/128/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie: emisji obligacji Gminy Lipowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2008-07-17


Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r., w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie 2008-06-25


Uchwała nr XVI/110/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r., w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. 2008-06-25


Uchwała Nr XVI / 109 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok. 2008-06-25


Uchwała nr XVI/108/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r., w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Z 2008-06-25


Uchwała Nr XVI/107/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie współdziałania Gminy Lipowa z Gminą Łodygowice w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury okołotur 2008-06-25


Uchwała nr XVI/106/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Progra 2008-06-25


Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego F 2008-05-28


Uchwała w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realiza 2008-05-27


Uchwała w sprawie współdziałania Gminy Lipowa z Gminą Łodygowice w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa. 2008-05-27


Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 20 2008-05-27


Uchwała w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi, przedszkolami i gimnazjum. 2008-03-17


Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 2008-03-17


Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIII/ 97/07 na 2008 rok. 2008-03-17


Uchwał zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2008 r. 2008-03-17


Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Lipowa, nie stanowiącym jej własno 2008-03-17


Uchwała w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa w 2008 roku. 2008-03-17


Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Żywiec współtworzonej przez miejscowości gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec 2008-01-28


Uchwała w sprawie zawarcia umowy określającej zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego na rok 2008. 2008-01-28


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2008-01-17


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK RADY GMINY W LIPOWEJ. 2008-01-08


Uchwała w sprawie : zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 2008-01-08


Uchwała w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej Nr IV/18/06 na 2007 rok. 2008-01-08


Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr XII/72/2007 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok. 2008-01-08


Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2008. 2008-01-08


Uchwała w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2008 roku. 2008-01-08


Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2008 r. 2008-01-08


Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej. 2008-01-08


Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Leśnej. 2008-01-08


Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej 2008-01-08


Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2008-01-08


Uchwała w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4176.289 zł przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipowa na 2008 rok. 2007-12-27


Uchwała w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Lipowa. 2007-12-27


Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w Twardorzeczce. 2007-12-10


Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu. 2007-12-10


Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/2004 Rady Gminy w Lipowej z dnia z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie Gminy Lipowa 2007-12-10


Uchwała w sprawie wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007. 2007-12-10


Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w Lipowej Centrum. 2007-12-10


Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 2008 r. 2007-12-10


Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” 2007-12-10


Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i sposobu 2007-12-10


Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-12-10


Uchwała w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-12-10


Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą prz 2007-12-10


Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2007-12-10


Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 2007-12-10


Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. 2007-12-10


Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok. 2007-12-10


Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2008 rok. 2007-12-10


Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2008 r. 2007-12-10


Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok. 2007-12-10


Uchwała w sprawie: nabycia działek w Lipowej Centrum . 2007-11-05


Uchwała w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Lipowej 2007-11-05


Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia gminy Lipowa do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki 2007-11-05


Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej 2007-11-05


Uchwała w sprawie nadania nazwy placu 2007-10-15


Uchwały w sprawie : zmian w Budżecie Gminy 2007-10-08


Uchwała w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego. 2007-10-08


Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2007 – 2013. 2007-08-28


Uchwała w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2007 rok. 2007-08-28


Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Lipowa do współdziałania z gminą Żywiec 2007-08-28


Uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2007-08-28


Uchwał w sprawie przyjęcia zimowego utrzymania dróg 2007-08-28


Uchwała w sprawie : zaciągnięcia pożyczki 2007-08-28


Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Lipowa do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”. 2007-08-28


Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa 2007-08-28


Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2007-08-17


Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2007-08-17


Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28.XII.2006 r. - Uchwały Budżetowej na 2007 rok. 2007-08-17


Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lipowa oraz zasadach ich zbywania, nabywania i wykupu. 2007-08-17


Uhcwała w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla In blanco 2007-08-17


Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Lipowej Centrum. 2007-08-17


Uchwała w sprawie zakupu działki z przeznaczeniem pod przepompownie. 2007-08-17


Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2007-08-17


Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia współdziałania w wykonaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącej w zakres Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Ży 2007-08-17


Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy 2007-08-02


Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu strefy ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz, powiat żywiecki 2007-08-02


Uchwała w sprawie zbycia udziałów w spółce z o.o. 2007-08-02


Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Lipowej 2007-08-02


Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2007-08-01


Uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do odbioru i przekazania oświadczeń lustracyjnych 2007-05-07


Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-05-07


Uchwała w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-05-07


Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 2007-05-07


Uchwała w sprawie wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania 2007-05-07


Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-05-07


Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa 2007-05-07


Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok 2007-05-07


Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr IV/18/06 na 2007 rok 2007-05-07


Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 2007-05-02


Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa w sołectwach: Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Twardorzeczka 2007-05-02


Uchwała w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Leśnej 2007-05-02


Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) 2007-05-02


Uchwała w sprawie wyboru organów sołectw w Lipowej, Leśnej, Siennej, Twardorzeczce, Słotwinie 2007-05-02


Uchwała w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa 2007-05-02


Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr III/7/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lipowa opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez 2007-05-02


Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2007 2007-01-09


Uchwała budżetowa na 2007 rok 2007-01-09


Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2007r 2007-01-09


Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2007 roku 2007-01-09


Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” 2007-01-08


Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej 2007-01-05


Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2007-01-05


Uchwala w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok 2007-01-05


Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa 2007-01-05


Uchwała w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy 2006-12-15


Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Sienna oraz taryfy na dostawę wody na terenie wsi Lipowa na 2007r 2006-12-15


Uchwała w sprawie zakupu działek z przeznaczeniem pod przepompownie 2006-12-15


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2006-12-15


Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy 2006-12-15


Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2006-12-15


Uchwała w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa 2006-12-15


Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa 2006-12-15


Uchwała w sprawie posadowienia obelisku ku czci Jan Pawła II 2006-06-01


Uchwała w sprawie nadania nazwy placu im. Jana Pawła II 2006-06-01


Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” 2006-03-16


Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/210/05 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2005 roku 2006-03-15


Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Lipowa” 2006-03-15


Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lipowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości 2006-03-15


Uchwała w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa 2006-03-15


Uchwała w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii 2006-03-15


Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2006. 2006-02-17


Uchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa 2006-02-17


Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady gminy oraz Komisji na 2006 r. 2006-02-17


Uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy 2006-02-17


Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację komórek organizacyjnych 2006-01-12


Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006” 2006-01-12


Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa 2006-01-12


Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Lipowa w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w razie nieobecności Wójta na posiedzeniu Zgromadzenia 2006-01-11


Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa 2005-12-14


Uchwała w sprawie zakupu działki wraz z budynkiem 2005-08-18


Uchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa 2005-08-18


Uchwała w sprawie rozpatrzenia "Sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Lipowa" oraz udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 rok 2005-08-18


Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa 2005-08-18


Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/164/05 2005-08-18


Uchwała w sprawie uchwalenia 2005-08-18


Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na rok 2005 2005-08-18


Uchwała w sprawie utworzenia i przystąpienia so Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2005-08-18


Uchwała w sprawie założenia Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Twardorzeczce 2005-08-18


Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii 2005-08-18


Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2005-2013" 2005-08-18


Uchwała w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Lipowa" 2005-08-18


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej 2005-08-18


Uchwała w sprawie przekazania darowizny 2005-08-18


Uchwała w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli 2005-08-17


Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV1/154/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa 2005-08-17


Uchwała w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Lipowa 2005-08-17


Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na rok 2005 . 2005-08-17


Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/139/04 Rady Gminy w Lipowej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 2005-08-17


Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 2005-04-15


Uchwała w sprawie sprawiania pogrzebu zmarłym podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej i innym osobom nie objętym ubezpieczeniem społecznym 2005-04-15


Uchwała w sprawie zakupu działek pod poszerzenie drogi w Lipowej Przez Bindową Kępę 2005-04-15


Uchwała w sprawie zakupu działek na drogę Przez Bindową Kępę dojazdową do zbiorników sieci wodociągowej w Lipowej 2005-04-15


Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej 2005-04-15


Uchwała w sprawie przyjęcia Porozumienia w zakresie realizacji zadań publicznych 2005-04-15


Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej 2005-04-15


Uchwała w sprawie przekazywania środków na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu 2005-04-15


Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Lipowa 2005-02-08


Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia z tych opłat 2004-12-13


Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 2004-12-13


Uchwała w sprawie udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dzieci z terenu Gminy Lipowa 2004-12-13


Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2004-12-13


Uchwała w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2005 i 2006 roku inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 2004-12-08


Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny 2004-12-08


Uchwała w sprawie zakupu działek pod poszerzenie drogi w Lipowej przez Bindową Kępę 2004-12-08


Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny 2004-12-08


Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/114/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu 2004-12-08


Uchwała w sprawie zbycia w drodze przetargu samochodu pożarniczego 2004-12-08


Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu 2004-12-08


Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/108/04 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego 2004-12-08


Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości ryczałtu za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Lipowej Centrum 2004-12-08


Uchwała w sprawie rozpatrzenia "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2003 rok" 2004-12-08


Uchwała w sprawie zasad przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych 2004-12-08


Uchwała w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Lipowa 2004-12-08


Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2004-12-08


Uchwała w sprawie akceptacji wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Leśnej 2004-12-08


Uchwała w sprawie utworzenia i prowadzenia klas sportowych w Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Lipowej 2004-12-08


Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Twardorzeczce 2004-12-08


Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2004-12-08


Uchwała w sprawie finansowania zadania z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Lipowa przy udziałe środków SAPARD 2004-12-08


Uchwała w sprawie finansowania zadania z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Lipowa przy udziałe środków SAPARD 2004-12-08


Uchwała w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty /nie będących nauc 2004-03-25


Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych. 2004-03-25


Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia "Ochrona wód Jeziora Żywieckiego" 2004-03-25


Uchwała w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu 2004-03-25


Uchwała w prawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji na rak 2004 2004-03-25


Uchwała Zarządu Powiatu w Żywcu w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska 2004-03-25


Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipowa 2004-03-25


Uchwała w sprawie zakupu działki pod poszerzenie drogi Lipowa Podlas na Zemankę 2004-01-28


Uchwała w sprawie zakupu działek na drogę dojazdową do zbiorników sieci wodociągowej w Lipowej 2004-01-28


Uchwała w sprawie przejęcia darowizny 2004-01-28


Uchwała w sprawie zakupu działki pod zbiorniki sieci wodociągowej w Lipowej 2004-01-28


Uchwała w sprawie zakupu działki pod zbiorniki sieci wodociągowej w Lipowej 2004-01-27


Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży dla przewodniczących rad sołeckich 2004-01-27


Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy oraz wysokości diet dla radnych 2004-01-27


Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na 2004 rok 2004-01-27


Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa 2003-06-27


Ustalenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Lipowa 2003-06-27


Powołanie stałych Komisji Rady Gminy oraz ich składów osobowych 2003-06-27


Powołanie Komisji Rewizyjnej 2003-06-27