:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 1884 razy Strona do wydruku

Statut Gminy Lipowa


wersja archiwalna

Spis treści:

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II - Zakres działania i zadania Gminy
ROZDZIAŁ III - Władze Gminy
ROZDZIAŁ IV - Gospodarka Finansowa Gminy
ROZDZIAŁ V - Mienie Komunalne
ROZDZIAŁ VI - Pracownicy Samorządowi
ROZDZIAŁ VII - Postanowienia Końcowe

Rozdział I


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Gmina Lipowa zwana Gminą jest wspólnotą samorządową, obejmującą z mocy prawa wszystkich mieszkańców.
2. Siedzibą organów gminy jest Lipowa.
3. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 5.842 ha, w skład którego wchodzą wsie:
Lipowa,
Leśna,
Ostre,
Sienna,
Słotwina,
Twardorzeczka.
Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§ 2

1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
3. Nadzór w zakresie zgodności z prawem podejmowanych przez Radę Gminy uchwał prowadzi Wojewoda Bielski.

§ 3

1. Gmina może stworzyć jednostki pomocnicze o sołectwa.
2. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Konsultacje z mieszkańcami mają na celu najkorzystniejsze określenia przebiegu granic tworzonej jednostki.
4. Przy podziale i łączeniu jednostek pomocniczych uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące związki między mieszkańcami /Ustęp 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio/.
5. Granica sołectw, organizacje, zakres i sposób ich działania określają odrębne Statuty.
6. Rada Gminy w drodze uchwały może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego.
7. Sołectwo gospodaruje przekazanym mieniem na zasadach określonych w jego Statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II


1. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY.

§ 4

1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Zadania, o których mowa na wstępie niniejszego paragrafu, Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 5

1. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy.
2. Przekazywanie Gminie, w drodze ustawy zadań własnych, wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację, w postaci zwiększenia dochodów własnych Gminy lub subwencji.

§ 6

1. Ustawy mogą nakładać na Gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej, Gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji, w których są określone zasady i terminy przekazywania środków finansowych na ich realizację.
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonywania zadań, o których mowa w ustępie 1 i 2.
4. Gmina nie może przejąć zadań bez otrzymania środków finansowych na te cele.

§ 7

1. W celu wykonywania zadań, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Gmina oraz inna komunalna osoba prawna nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zwiera załącznik nr 2 do Statutu.

§ 8

Rada Gminy uchwala Statuty gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 9

1. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w drodze współdziałania międzykomunalnego.
2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, Gmina może tworzyć i przystępować do związków komunalnych.
3. Gmina może zawierać porozumienia komunalne z innymi Gminami, w sprawie powierzenia jednej z nich, określonych przez nie zadań publicznych.
4. Gmina może tworzyć i przystępować do spółek z.o.o. oraz spółdzielni.

Rozdział III


1. WŁADZE GMINY/.

1. Wybory, referendum, Rada Gminy ora komisje.

§ 10

1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcie w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum/ lub za pośrednictwem organów gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady Gminy określają ustawa z dn. 8.03.1990r. Ordynacja wyborcza do Rad Gmin / Dz.U.Nr 16, poz. 96 z późniejszymi zmianami/.
3. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołanie rady Gminy przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.
4. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.

§ 11

1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.
3. Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców, na zasadach określonych w ust. 1i 2 nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji.
4. Szczególny tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa z dn. 11.XI.1991r. o referendum gminnym /Dz.U.Nr 110 poz.473/

§ 12

1. RADA GMINY.
1. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada.
2. W skład Rady wchodzi 20 radnych.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady określa Regulamin stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.
4. Rada gminy kontroluje działanie Zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w tym celu powołuje Komisje Rewizyjną.
5. W skład Komisji rewizyjnej wchodzą Radni, z wyjątkiem pełniący funkcję Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz członkowie Zarządu.
6. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby spoza Rady.
7. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
8. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez Radę.
9. Komisja działa w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez Radę.
10. O sposobie udostępniania i publikacji wyników kontroli decyduje Rada.
11. Komisja Rewizyjna opiniuje zamiar powierzenia przez organ Gminy Radnemu wykonywanie pracy na podstawie umowy - zlecenia lub umowy agencyjnej albo zamiar udzielenia zamówienia publicznego w zakresie nie objętym przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 13

1. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ.
1. Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisją" jest organem Rady Gminy powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Zarządu oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.
2. Komisja działa na podstawie Ustawy o samorządzie terytorialnym i Statutu Gminy w Lipowej.
3. komisja podlega wyłącznie Radzie Gminy i działa w Jej imieniu.
4. Rada zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli określa zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
5. Przewodniczący Komisji:
a/ organizuje prace Komisji,
b/ zwołuje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,
c/ składa Radzie sprawozdanie z działalności Komisji.
6. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb.
Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego składu Komisji. W przypadku trzyosobowej Komisji co najmniej dwie osoby.
Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie.
7. Podstawową formą działania Komisji są kontrole. Przedmiotem kontroli jest działalność Zarządu oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych w zakresie :
- gospodarki finansowo-ekonomicznej
- gospodarowania mieniem komunalnym
- przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Gminy , uchwał Rady Gminy oraz innych przepisów , których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej ,
- realizacji bieżących zadań Gminy .

8. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o następujące kryteria:
a) legalności
b) gospodarności
c) celowości i rzetelności
9. Członkowie zespołu kontrolnego działają na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez Przewodniczącego Rady Gminy .
10. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania :
- przepisów bhp
- przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę
państwową i służbową ,
- rzetelnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego ,
- ustalenia nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich
powstawania , jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie , oraz
wskazanie przykładów dobrej i rzetelnej pracy .
11. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
Protokół sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady Gminy, trzeci pozostaje w aktach Komisji.
12. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli. Komisja występuje z wnioskiem zmierzającym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, oraz usprawnień działalności, która była przedmiotem kontroli.
Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania.
13. Obsługę techniczno - biurową Komisji prowadzi Urząd Gminy.
14. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyzy osób, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.
15. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wpłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 14

1. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
1/ uchwalenie Statutu Gminy.
2/ wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie o warunkach jego działalności oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
3/ powoływanie i odwoływanie na wniosek Przewodniczącego Zarządu Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy.
4/ uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium Zarządowi z tego tytułu.
5/ uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego
6/ uchwalenie programów gospodarczych
7/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego Zarządu, a dotyczących:
a. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad, Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady Gminy,
b. emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,
c. zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek,
d. ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,
e. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie prze Radę Gminy,
f. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,
g. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
h. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
i. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
10/ Określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
11/ Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumienia.
12/ Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi Gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
13/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
14/ Nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy.
15/ Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
§ 15
1. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje jego zastępca.
3. Funkcji, o których mowa w ust. 1 nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.
4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust.1.

§ 16

1. rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał / sesja zwyczajna /.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorowych wyników wyborów do Rad na obszarze całego kraju.
3. Na wniosek Zarządu lub 1/4 ustawowego składu rady Gminy, Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesje w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku / sesja nadzwyczajna /.

§ 17

1. Rada Gminy może powoływać stałe i doraźne Komisje do określonych zadań. Ustala ich przedmiot działania oraz skład osobowy.
2. Stałymi komisjami Rady są:
- Komisja Rozwoju Gospodarczego
- Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- - Komisja Rewizyjna
3. W skład Komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady Gminy w liczbie nie przekraczającej połowy składu Komisji z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.

§ 18

Komisje podlegają radzie, przedkładają jej roczny plan oraz sprawozdania z działalności. Wystąpienia Komisji mogą być kierowane do rady Gminy oraz Zarządu.

§ 19

1. Do zadań Komisji stałych należy:
1/ Opiniowanie projektów uchwał Rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji Komisji.
2/ Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przedkładając ją Zarządowi do zaopiniowania.
3/ Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę i Zarząd.

§ 20

Skład i zakres działania Komisji doraźnych / niestałych / określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 21

1. Komisje działają na posiedzeniach oraz poprzez badanie spraw na miejscu ich wystąpienia.
2. Komisje zbierają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 50% członków Komisji.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji na wniosek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 członków Komisji.
4. Posiedzenia są jawne i sporządza się z nich protokół.
5. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie i Zarządowi.
6. Komisje mogą wyłaniać podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia z innymi Komisjami.

2. RADNI.
§ 22

1. Radni reprezentują wyborców, utrzymuje stalą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia. Sprawy swoich wyborców Radny winien rozpatrywać mając na uwadze dobro wspólne Gminy jako całości i interes obywatelski.

§ 23

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Za udział w pracach rady i komisji na zasadach społecznych radnym i członkom Komisji spoza Rady przysługuje dieta w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady.
§ 24

1. Osoba wybrana na Radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy oraz wykonywać funkcji kierownika w jednostce organizacyjnej Gminy.
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta zobowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborców przez właściwy organ wyborczy.
2. W przypadku Radnego wykonującego funkcję kierownika w jednostce organizacyjnej przejętej lub utworzonej przez Gminę w czasie trwania kadencji, termin o którym mowa w ust.1 wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
3. Nie złożenie przez Radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczna ze zrzeczeniem się mandatu.
4. Po wygaśnięciu mandatu odpowiednio Urząd Gminy lub gminna jednostka organizacyjna przywraca Radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu jakie radny otrzymywałby, gdyby nie korzystał z przysługującego mu urlopu bezpłatnego.
Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.
5. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w skutek:
a/ śmierci
b/ zrzeczenia się mandatu
c/ utraty prawa wybieralności /np. wyprowadzenie się na stałe poza obręb gminy / lub brak tego prawa w dniu wyborów,
d/ prawomocnego wyroku sądowego orzekającego za przestępstwo umyślne.
Obsadzenie wakującego mandatu odbywa się według zasad ustawy z dn. 08.03.1990r. Ordynacja wyborcza do rad gmin. /Dz.U.Nr.16 poz.96 z późniejszymi zmianami/

3. ZARZĄD.

§ 25

1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzą: Wójt - jako przewodniczący zarządu, zastępca oraz 2 członków.
3. Wójt organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Członkostwa Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem administracji rządowej.

§ 26

1. Rada Gminy wybiera Wójta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w tajnym głosowaniu.
2. Rada Gminy wybiera zastępcę Wójta oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Wójta spośród radnych i spoza Rady zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników przez właściwy organ.
3. Kadencja Wójta i członków Zarządu trwa do czasu wyboru nowego Wójta i członków Zarządu gminy.
4. Zarząd wykonuje uchwały Rady Gminy określone przepisami prawa.
a/ Do zadań Zarządu Gminy należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
- określenie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych,
- wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi przepisami i zadań przejętych od administracji rządowej w formie porozumienia,
- prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę, w tym zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów oraz zaciąganie pożyczek krótkoterminowych,
- rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych ogłaszanych przez gminę,
- podejmowanie uchwał o wydatkach koniecznych nie uwzględnionych w budżecie,
- udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze gminy pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek,
- przedkładanie radzie Gminy sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
- przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
- decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenie warunków ugody w sprawach prywatnych,
- podejmowanie uchwał o zaskarżeniu rozstrzygnięć wskazanych w art. 98 ustawy o samorządzie terytorialnym,
- przedkładanie organom nadzorczym odpisów uchwał Rady Gminy zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie terytorialnym.
- zatwierdzanie czynności podjętych przez Wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem porządku publicznego, a zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Gminy,
- wyznaczanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Gminy.
- określanie podziału zadań pomiędzy Wójtem i Sekretarzem Gminy.
- sprawy obrony cywilnej i obronności określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP /Dz.U. Nr 4 poz.16 z 1992r. /
b/ Zarząd ponadto nadzoruje:
- działalność Rad Sołeckich,
- realizację podstawowych zadań Urzędu Gminy,
- przedsięwzięcia w zakresie koordynowania pracy Urzędu Gminy i sprawnego jego funkcjonowania,
- realizację zasad polityki kadrowej i płacowej.

§ 27

W realizacji zadań własnych Gminy Zarząd podlega wyłącznie Radzie Gminy.
1. Działalność Zarządu w realizacji polityki finansowej Gminy podlega skwitowaniu / absolutorium /.
Nieudzielenie absolutorium Zarządowi Gminy jest równoznaczne z wnioskiem o jego odwołanie.
2. Rada Gminy rozpoznaje sprawy odwołania Zarządu, z przyczyny określonej w ust.1 na Sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni podjęcia Uchwały w sprawie nieudzielania Zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opiniami o których mowa w § 12 ust.7 Statutu oraz Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Uchwały Rady Gminy o nieudzieleniu absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Rada Gminy może odwołać Zarząd bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

§ 28

1. członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w pracach Zarządu.
2. Wójt może zwrócić się do rady o odwołanie członka Zarządu, który uchyla się od udziału w pracach Zarządu lub który swoimi działaniami naraża na szwank interesy Gminy.

§ 29

1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin uchwalony na wniosek Zarządu przez Rade Gminy.

§ 30

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Wójta w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Wójt, w razie jego nieobecności dłuższej niż 1 miesiąc jego zastępca oraz w ciągu krótszej nieobecności w sytuacji bezpośredniego zagrożenia interesu publicznego.

§ 31

1. Skarbnik Gminy, sekretarz Gminy i Przewodniczący Rady Gminy biorą udział w pracach Zarządu bez prawa głosowania.

§ 32

1. W posiedzeniach Zarządu stale uczestniczą:
- członkowie Zarządu
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Przewodniczący Rady Gminy
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszone przez Wójta zainteresowane tematyką obrad osoby z odpowiednich komórek Urzędu lub spoza Urzędu. Członkowie Zarządu mogą wnioskować do Wójta o zaproszenie gości.

§ 33

1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał. W sprawach nie cierpiących zwłoki Zarząd wydaje przepis porządkowe w formie zarządzeń.
2. Uchwały i zarządzenia są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które zostają tylko odnotowane w protokole obrad.

§ 34

1. Zarząd podejmuje decyzje kolegialne zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.
2. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 35

1. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu, w razie odmowy podpisania uchwały przez członka Zarządu jest on zobowiązany do przedstawienia na piśmie, bez zbędnej zwłoki zarzutów wobec uchwały.
2. Członek Zarządu nieobecny podczas posiedzenia, na którym podjęto uchwałę, może zgłosić pisemne zarzuty do uchwały najpóźniej w momencie przedstawienia mu jej do podpisu.
3. Zgłoszenie zarzutów przez któregokolwiek z członków Zarządu powoduje konieczność rozpatrzenia sprawy przez Radę Gminy na najbliższej sesji Rady.

§ 36

1. Posiedzenia Zarządu musza być protokołowane. Protokół sporządza się w toku posiedzenia, na następnym posiedzeniu winien być przyjęty przez Zarząd.

§ 37

1. Informację o pracy Zarządu między sesjami przedstawia Przewodniczący Zarządu w razie jego nieobecności jego zastępca.

§ 38

1. Sekretarz gminy zapewnia:
a/ organizacje posiedzeń Zarządu,
b/ ustalenie programu posiedzeń Zarządu wspólnie z Przewodniczącym
Zarządu,
c/ przygotowanie przez merytoryczne komórki Urzędu lub doraźnie powołane zespoły materiałów na posiedzenia Zarządu oraz dostarczenie ich uczestnikom,
d/ prowadzenie ewidencji uchwał i zarządzeń Zarządu oraz nadzór nad ich realizacją,
e/ prowadzenie dokumentacji prac Zarządu.

§ 39

1. Wójt jako Przewodniczący Zarządu organizuje jego pracę, kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ja na zewnątrz.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
a/ organizowanie prac Zarządu,
b/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
c/ ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdanie z jego wykonania,
d/ wydawanie Sekretarzowi Gminy poleceń i wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia prac Gminy,
e/ przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
f/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
g/ wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
h/ podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, należących do kompetencji Zarządu, czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu,
i/ reprezentowanie gminy na zewnątrz: wójt jest reprezentantem gminy w organizacjach publicznoprawnych oraz w spółkach, spółdzielniach i stowarzyszeniach gmin / o ile Rada nie postanowi inaczej /.
j/ reprezentowanie Gminy podczas uroczystości państwowych i lokalnych,
k/ przygotowywanie wniosków i propozycji Zarządu pod obrady Rady Gminy.

§ 40

1. Zarząd ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstęp do pomieszczeń należących do sołectwa.

§ 41

1. Zarząd jest zobowiązany czuwać, aby majątek i dobro sołectwa nie były narażone na szkody i uszczuplenia, a dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z przepisami i statutami sołectwa i Gminy.

§ 42

1. Wójt wykonuje zadania i czynności zastrzeżone są niego w przepisach szczególnych.

§ 43

1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządzania mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd / pełnomocnik /. Zarząd może udzielić Wójtowi upoważnienia do składania jednoosobowego oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy odrębną uchwałą Zarządu.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd gminy.
3. Czynności przekraczające zakres pełnomocnictw wymagają zgody Zarządu Gminy.

§ 44

1. do ważności dokumentu, mocą którego gmina zaciąga zobowiązania finansowe wobec osób trzecich, potrzeba: obok podpisu Wójta i jednego upoważnionego członka Zarządu, kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

§ 45

1. Wójt prowadzi korespondencje w imieniu Gminy. Podpisuje dokumenty i ogłoszenia oraz pisma.
2. Uchwały Zarządu podpisują Wójt i pozostali członkowie Zarządu.

§ 46

1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt.
2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.
3. Wydawane decyzje przez Zarząd Gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Wójt. W decyzji wymienia się imię i nazwisko członków Zarządu, którzy brali udział w wydawaniu decyzji.

§ 47

Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Zarząd.

§ 48

1. Zarząd układa preliminarz budżetowy, obejmujący wszystkie dochody i wydatki Gminy spodziewane w danym roku.
2. Budżet powinien być rozpatrzony i uchwalony przez Rade Gminy przed rozpoczęciem roku obrachunkowego.
3. Preliminarz budżetowy winien być przesłany członkom Rady przed wniesieniem pod obrady Rady.

§ 49

1. Najpóźniej do 30 kwietnia, Zarząd powinien złożyć Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wszelkich innych dochodów i wydatków.

§ 50

1. Przewodniczący rady Gminy nawiązuje stosunek pracy z Wójtem gminy i ustala jego wynagrodzenie.
2. Pozostali członkowie Zarządu otrzymują z budżetu Gminy diety w wysokości 200% diety Radnego.

§ 51

1. sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy pełniący funkcję Głównego Księgowego są zatrudnieni na podstawie powołania.

§ 52

1. Członkowie Zarządu, skarbnik i Sekretarz Gminy nie mogą pozostawać w stosunku dostawcy lub dzierżawcy do Gminy,

§ 53

1. Rada Gminy może odwołać Zarząd z wyjątkiem Wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek ustawowego składu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez właściwą Komisje oraz Komisje Rewizyjną.
Przepis § 26 ust.2 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 54

1. Rada Gminy może odwołać Wójta większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym na zasadach i w trybie przewidzianym w § 53 Statutu.
2. Odwołanie Wójta jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Gminy może na uzasadniony wniosek Wójta odwołać poszczególnych członków Zarządu zwykłą większością głosów, a w obecności conajmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

§ 55

1. Jeżeli wniosek o odwołanie Zarządu albo Wójta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania przy zachowaniu odpowiedniego trybu przewidzianego w § 53 i § 54.
2. W razie odwołania Zarządu z przyczyn wskazanych powyżej Rada Gminy wybiera w ciągu jednego miesiąca nowy Zarząd.
3. Do czasu wyboru nowego Zarządu obowiązki Zarządu wykonuje dotychczasowy Zarząd.

§ 56

1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Rada Gminy podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnienia z pełnionych obowiązków członka Zarządu zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca pd daty złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez Radę Gminy uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała winna być podjęta.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka nie będącego Przewodniczącym, Wójt obowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2 przedstawić Radzie Gminy nową kandydaturę członka Zarządu.

4. UCHWALY ORGANÓW GMINY.
§ 57

1. Uchwały organów Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy składu organu, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Zwykła większość głosów na miejsce wówczas, gdy za kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba losów co najmniej o jeden większa od liczby głosów ważnie oddanych przeciw.
4. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów /"przeciw" i "wstrzymujących się"/.

Rozdział IV

4. GOSPODARKA FIANSOWA GMINY.


§ 58

1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową , na podstawie uchwalonego na rok kalendarzowy budżetu.
2. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Zarząd, który przygotowuje projekt budżetu.
3. Procedura uchwalonego budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, które Zarząd obowiązany jest przedstawić Radzie wraz z projektem budżetu określa każdorazowo Rada przed przystąpieniem Zarządu do prac nad projektem budżetu na dany rok.
4. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w sposób przyjęty w Gminie.
5. Kontrolę finansową sprawuje Komisja Rewizyjna, RIO oraz NIK.

Rozdział V

5. MIENIE KOMUNLANE.

§ 59

1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, Związków do których należy Gmina oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.
2. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych.
3. Zasady gospodarowania mieniem Gminy określa rada gminy w drodze uchwał.

Rozdział VI

6. PRACOWNICY SAMORZĄDOWI.


§ 60

1. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z osobami z powołania tj. Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pracowników mianowanych oraz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę właściwy jest Wójt.

§ 61

1. Uchwały Rady w sprawie odwołania Sekretarza i Skarbnika Gminy nie mogą być podjęte na Sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie.
2. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu, rada jest zobowiązana wysłuchać wyjaśnień osoby, której dotyczy wniosek o odwołanie.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie stosuje się w razie odwołania równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia / ma zastosowanie art.52 Kodeksu Pracy /.
§ 62

Pracownicy samorządowi podlegają okresowej ocenie kwalifikacyjnej wg/ zasad określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy.

Rozdział VII

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


§ 63

1. W sprawach nie uregulowanych w tym Statucie mają zastosowanie przepisy ustaw:
- O samorządzie terytorialnym z 8.03.1990r.
/ Dz.U.Nr 16 poz. 95 z późn. zmianami /
- Ustawy o pracownikach samorządowych z dn. 22.03.1990r.
/ Dz.U.Nr 21 poz. 283 /
- Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych z dn. 10.05.1990r.
/ Dz. U. Nr 32 poz. 191 /
- O podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnie pomiędzy organami Gminy, a organami administracji rządowej oraz o zmianie uchwalonych ustaw z dn. 17.05.1990r.
/ Dz.U.Nr 34 poz.198 /
- O referendum Gminy z 11.10.1991r.
/ Dz.U.Nr 110 poz 473 z późniejszymi zmianami /
- Prawo budżetowe z dn. 5.01.1991r.
/ Dz.U.Nr 72 z 1993r. poz.344 /
- O finansowaniu Gminy z dn. 22.12.1995r.
/ Dz.u.Nr 154 poz. 794 /

§ 64

1. Przepisy gminy ogłoszone są przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.
2. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminy dostępnych do powszechnego wglądu.

§ 65

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane przy obecności co najmniej połowy składu Rady i zapadają zwykła wiekszością głosów.
2. Statut Gminy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa bielskiego wraz z załącznikami nr 1-3 stanowiącymi jego integralną część.


Przewodniczący Rady Gminy
Jan Jakubiec


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-02-18 09:59 dodanie artykułu
2 2008-02-18 09:59 usunięcie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0