:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1115 razy Strona do wydruku

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 08 LIPCA 2008 R.
SPRAWOZDANIE


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację komórek organizacyjnych
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowa
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśna
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardorzeczka
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sienna
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słotwina
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostre
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Lipowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj-Kotlina Tradycji i Turystyki”
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Edukacja – sposób na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013
17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Wczesna edukacja szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013
18. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Szkoła dla Ciebie – wyrównanie szans uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słotwinie” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia”
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
21. Zapytania i wolne wnioski
22. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
23. Zamknięcie sesji

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Lach, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Na ustawowy skład rady w liczbie 15 radnych na posiedzeniu obecni byli wszyscy radni i wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził ich prawomocność, a proponowany porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.

Na powyższej sesji rada uchwaliła następujące uchwały:
- uchwałę nr XVIII/121/08 sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację komórek organizacyjnych
- uchwałę nr XVIII/122/08 sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowa
- uchwałę nr XVIII/123/08 sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśna
- uchwałę nr XVIII/124/08 sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardorzeczka
- uchwałę nr XVIII/125/08 sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sienna
- uchwałę nr XVIII/126/08 sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słotwina
- uchwałę nr XVIII/127/08 sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostre
- uchwałę nr XVIII/128/08 sprawie emisji obligacji Gminy Lipowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
- uchwałę nr XVIII/129/08 sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok
- uchwałę nr XVIII/130/08 sprawie wystąpienia gminy ze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj-Kotlina Tradycji i Turystyki”
- uchwałę nr XVIII/131/08 sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania
- uchwałę nr XVIII/132/08 sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Edukacja – sposób na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013
- uchwałę nr XVIII/133/08 sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Wczesna edukacja szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013
- uchwałę nr XVIII/134/08 sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Szkoła dla Ciebie – wyrównanie szans uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słotwinie” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013
- uchwałę nr XVIII/135/08 sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia”
- uchwałę nr XVIII/136/08 sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym odnosząc się do najistotniejszych zagadnień dotyczących:
- dokonania kontroli prawidłowości działania sieci kanalizacyjnej w Siennej metodą zadymiania, gdzie stwierdzono kilka przypadków podłączenia do niej rynien dachowych
- przeprowadzenia kontroli w zakresie wypełniania obowiązku oddawania śmieci w miejscowościach Leśna i Twardorzeczka, gdzie zostały stwierdzone przypadki naruszenia przepisów ustawowych i doszło do ukarania mandatami
- ustalenia na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kryteriów cyklicznego konkursu pn. „Razem z nami sortuj odpady”
- złożenia wszystkich zaplanowanych wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych
- prac przy budowie sali gimnastycznej przy SP w Leśnej, które są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem
- ukończenia prac przy dokumentacji ujęcia wody z rzeki Leśnianki
- Programu Małej Retencji i możliwości ponownego złożenia wniosku o uwzględnieni naszej inwestycji
- wystąpienia PKS-u w Bielsku-Białej z wnioskiem o dofinansowanie kursów, który zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu właściwej komisji
- terminu podpisania umowy z wykonawcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w naszej gminie, który został wyznaczony na dzień 14 lipca 2008 r.

Radni zabierali głos i odbywała się dyskusja dotycząca:
- sfinansowania zakupu samochodu marki VW dla potrzeb OSP Słotwina, gdzie po przeprowadzeniu dyskusji w powyższym temacie radni przystąpili do głosowania wniosku, w powyższym temacie, ostatecznie jednak wobec nie uzyskania większości wniosek został odrzucony
- przystąpienia gminy do Programu „Orlik 2012”,
- możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie unijne w kwestii utworzenia dodatkowego oddziału w SP Leśna
- terminu podpisywania przez mieszkańców umów na wykonywanie przyłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- planowania remontu drogi w Twardorzeczce nad leśniczówką
- możliwości wykonywania przyłączeń wodociągowych i kanalizacyjnej wobec mieszkańców nie ujętych projekcie
- postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na obcięcie drzewa przy Piwnicze w Lipowej Dolnej

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy Lipowa.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-07-22 14:10 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0