:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 1220 razy Strona do wydruku

STATUT SOŁECTWA TWARDORZECZKA
Uchwała Nr XVIII/124/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardorzeczka


Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami,

Rada Gminy Lipowa
uchwalaSTATUT SOŁECTWA TWARDORZECZKARozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Ustala się nazwę Sołectwo Twardorzeczka zwane dalej sołectwem.
2. Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Lipowa.
4. Sołectwo obejmuje obszar wsi Twardorzeczka

§ 2Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.),
2. uchwały nr VIII/38/2003 Rady Gminy w Lipowej w sprawie Statutu Gminy Lipowa, (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. nr 67poz. 1974 z późn.zm.)
Rozdział II
Organy sołectwa i zakres ich działania

§ 31. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie stanowiące zgromadzenie ogółu stałych mieszkańców sołectwa mających zameldowanie na jego obszarze i którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka składająca się z 7 członków
3. Działalność rady sołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i kończy się wraz z wyborem nowego sołtysa i rady sołeckiej.

Rozdział III
Zasady i tryb wyborów organów sołectwa

§ 41. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonują w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.
2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory rady sołeckiej.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa uprawnionym do głosowania i obecnym na zebraniu wiejskim,
4. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej następuje w tym samym trybie.

§ 5


1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie, co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów
e) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Komisja sporządza protokół, który winien zawierać w szczególności:
a) skład komisji,
b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, stwierdzoną na podstawie listy obecności zebrania wiejskiego,
c) ilość zgłoszonych kandydatów
d) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,
e) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani,
g) podpisy wszystkich członków komisji,
h) karty do głosowania jako załącznik do protokołu.

§ 6


1. Kandydat na sołtysa musi:
a) mieszkać na terenie sołectwa,
b) posiadać czynne prawo wyborcze,
c) być obecny na zebraniu wiejskim,
d) wyrazić ustnie zgodę na kandydowanie
2. Na kartach wyborczych opatrzonych pieczęcią Rady Gminy Lipowa wpisuje się alfabetycznie nazwiska wszystkich zgłoszonych w sposób jawny kandydatów,
3. Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku „X” z prawej strony nazwiska kandydata
4. Karty wypełnione niezgodnie z tym zaleceniem tj. więcej niż jeden znak „X” uznaje się za nieważne,
5. Karty bez postawienia znaku „X” uznaje się za ważne bez dokonania wyboru tj. równoznaczne z wstrzymaniem się od głosowania,
6. W przypadku otrzymania równych ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie w stosunku do tych kandydatów,
7. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość ważnie oddanych głosów,
8. Głosowanie przeprowadza się do momentu wyboru sołtysa.

§ 71. Kandydat na członka rady sołeckiej musi:
a) mieszkać na terenie sołectwa,
b) posiadać czynne prawo wyborcze,
c) być obecny na zebraniu wiejskim,
d) wyrazić ustnie zgodę na kandydowanie
2. Wybiera się 7 członków Rady Sołeckiej Sołectwa Twardorzeczka
3. Na kartach wyborczych opatrzonych pieczęcią Rady Gminy Lipowa wpisuje się alfabetycznie nazwiska wszystkich zgłoszonych (w sposób jawny) kandydatów,
4. Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku „X” z prawej strony nazwiska kandydata,
5. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 7 kandydatach powoduje unieważnienie głosu,
6. Można postawić znak „X” przy mniejszej ilości kandydatów,
7. Karty bez postawienia znaku „X” uznaje się za ważne bez dokonania wyboru tj. równoznaczne z wstrzymaniem się od głosowania,
8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą ilość głosów, głosowanie w stosunku do tych kandydatów należy powtórzyć, jeżeli uzyskana przez tych kandydatów ilość głosów uprawniałaby do wyboru do rady sołeckiej.
9. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość ważnie oddanych głosów.
Rozdział III
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 81. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie do zadań, którego należy:
a) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
b) wybieranie i odwoływanie sołtysa oraz członków rady sołeckiej,
c) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej,
d) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych,
e) dysponowanie środkami funduszu sołeckiego z możliwością przekazania tego uprawnienia do kompetencji rady sołeckiej

§ 91. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys do zadań, którego należy:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków mieszkańców sołectwa,
b) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
c) przewodniczenie radzie sołeckiej,
d) sprawowanie zarządu i gospodarowanie składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do wykorzystania,
e) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,
f) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów
g) sporządzanie rozliczeń, m.in. z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa,
h) współdziałanie z radą gminy, a w szczególności z radnymi z sołectwa,
i) zwoływanie zebrań wiejskich, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2
k) prowadzenie zebrań wiejskich,
l) przekazywanie uchwał zebrania wiejskiego wójtowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 101. Do zadań rady sołeckiej należy współdziałanie i wspomaganie działalności sołtys, w szczególności przy:
a) organizacji zebrań wiejskich,
b) gromadzeniu wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach sołectwa,
c) inicjowaniu działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
d) udzielaniu opinii na wniosek sołtysa,
e) realizacji uchwał i postulatów zebrania wiejskiego,
2. Rada sołecka dokonuje podziału środków funduszu sołeckiego, z zastrzeżeniem § 8 ust.1 lit. e.
3. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku..
4. Na posiedzenia Rady sołeckiej mogą być zaproszeni radni z terenu sołectwa.
5. Uchwały rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 111. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli:
a) nie wykonują swych obowiązków,
b) naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego
c) dopuścili się czynu ich dyskwalifikującego w opinii mieszkańców sołectwa
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z zajmowanych funkcji, zebranie wiejskie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z obowiązków sołtysa lub członka rady sołeckiej zwykłą większością głosów.
3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 121. Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem ust. 2 zwołuje i przygotowuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Wójta Gminy,
b) Rady Gminy,
c) Rady Sołeckiej,
d) co najmniej 20 % mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu
2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu wójt określa: miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
3. Postanowienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 13


1. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji sołtysa, wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa w terminie 30 dni od daty odwołania lub przyjęcia rezygnacji.
2. Wybory dla uzupełnienia składu lub wybrania nowego składu rady sołeckiej, przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

§ 141. Prawidłowo zwołane zebranie wiejskie jest zdolne do podejmowane uchwał przy obecności, co najmniej 30 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganej ilości mieszkańców określonej w ust. 1 zebranie zwołane w drugim terminie po upływie, co najmniej ½ godziny jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość uczestników zebrania.
3. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie, zwykłą większością głosów chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Rozdział V
Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji.

§ 151. We władaniu sołectwa mogą znajdować się składniki mienia gminnego przekazane sołectwu przez radę gminy uchwałą na zasadach określonych w poniższych przepisach.
2. Zebranie Wiejskie:
a) występuje do rady gminy z wnioskami o przekazanie wskazanych składników mienia gminnego do korzystania i zarządzania,
b) podejmuje uchwały dotyczące przyjęcia lub odmowy przyjęcia składników mienia komunalnego
3. Sołtys sprawuje zwykły zarząd mieniem, w szczególności dokonuje czynności zmierzających do:
a) zachowania mienia i osiągnięcia z niego korzyści,
b) utrzymywania mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia

§ 16


1. Sołectwo dysponuje funduszem sołeckim, którego wysokość jest określana corocznie w uchwale budżetowej.
2. Obsługę finansowo-księgową sołectwa wykonuje Urząd Gminy w Lipowej.

Rozdział VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów Sołectwa.

§ 17


Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 18


1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują:
a) Rada Gminy,
b) Wójt Gminy,
2. Komisja Rewizyjna Rady Gminy kontroluje działalność sołectwa w trybie określonym w Statucie Gminny Lipowa.

§ 19Do podstawowych środków nadzoru należą w szczególności:
1. dokonywanie oceny działalności i stanu sołectwa na sesji rady gminy,
2. dokonywanie kontroli działalności sołectwa,
3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej i społecznej sołectwa.

§ 201. Podmioty wymienione w § 18 mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa, a także uczestniczenia w posiedzeniach organów sołectwa.
2. W celu wykonywania nadzoru podmioty wymienione w § 18 mają prawo delegować swoich przedstawicieli, którzy działają na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
3. Sołtys odpowiedzialny jest za udostępnienie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji w toku sprawowania nadzoru.

§ 211. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia radzie gminy.
2. Rada gminy podejmuje ostateczne stanowisko w sprawie, o której mowa w ust. 1, do uchylenia uchwały włącznie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 22Zmian niniejszego statutu dokonuje rada gminy w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 23Traci moc uchwała XVI/79/96 Rady Gminy w Lipowej z dnia 15 luty 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectwa Lipowa, Leśna, Twardorzeczka, Słotwina, Sienna, Ostre.

§ 24Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-07-22 11:18 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0