:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Budżet artykuł wyświetlony 1007 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XVIII/129/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.Uchwała Nr XVIII/129/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 roku


w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/ oraz art.165 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały Nr XIII/97/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2007 roku z późn.zm.,


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1


Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę : 49.240 zł
następująco :

Dz. 750 Administracja publiczna 49.240 zł

Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł 49.240 zł


§ 2


Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę : 49.240 zł
następująco :


Dz. 750 Administracja publiczna 49.240 zł

rozdz.75095. Pozostała działalność

Wydatki bieżące; 49.240 zł
- w tym :
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 14.800 zł


§ 3


Dokonać przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu Gminy na 2008 następująco :

Zwiększenia : Zmniejszenia :


Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo 40.000 zł

rozdz.01095. Pozostała działalność
w tym :
Wydatki majątkowe : 40.000

Dz.926. Kultura fizyczna i sport 40.000 zł

rozdz.92695. Pozostała działalność
w tym ;
Wydatki majątkowe : 40.000

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 zł

rozdz.92195. Pozostała działalność
w tym :
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego

Dz. 750. Administracja publiczna 1.000 zł

rozdz.75023. Urzędy gmin
W tym :
- wydatki bieżące 1.000 zł

O G ÓŁE M : 41.000 zł 41.000 zł


§ 4


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 10 „ Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2008 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 10 a „Nakłady i źródła finansowania
Inwestycji, w tym dotyczące wieloletnich programów inwestycyjnych ”, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w § 1,2 ,3 wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 21.621.666,93 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 23.288.319,93 zł


§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1.doc 41 KB
  za._nr_2.xls 25 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-07-17 11:51 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0