:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1206 razy Strona do wydruku

Wprowadzenie na terenie Gminy opłaty targowej na 2003 rok


UCHWAŁA Nr III/13/02


Rady Gminy w Lipowej z dnia 10 grudnia 2002 roku

w sprawie : wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r./ oraz art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 poz. 31 z 2001 r. z późn. zm./ - Rada Gminy w Lipowej

uchwala co następuje :


§ 1


Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2


Targowiskami, których mowa w § 1, są wszelkie miejsca w których jest prowadzony handel z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych itp. a także sprzedaży zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.

§ 3


Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 4


Wysokość opłaty targowej wynosi dziennie :

1. przy sprzedaży z ręki i kosza - 15 zł
2. ze stoiska i samochodu - 25 zł

§ 5


Opłatę targową pobiera się dziennie w gotówce.
Opłatę targową pobierał będzie inkasent Pan Adam Dudys zam. Ostre 119 na kwitariusz gotówkowy K-103 przydzielony przez Urząd Gminy Lipowa.
§ 6


Wymienionemu inkasentowi przyznaje się wynagrodzenie prowizyjne w wys. 25 % od sum zainkasowanych przez niego i wpłaconych w kasie Urzędu Gminy.

§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8


Traci moc Uchwała Nr XXVII/175/2001 Rady Gminy w Lipowej z dnia 20 listopada 2001 r.

§ 9


Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku oraz powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 11:07 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0