:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 809 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XVIII/128/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie: emisji obligacji Gminy Lipowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.Uchwała Nr XVIII/128/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 r.w sprawie: emisji obligacji Gminy Lipowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art.2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zmianami),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.1. Gmina Lipowa wyemituje 100 (słownie: sto) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion, 00/100).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób.
4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji będą zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco.

§ 2.Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Lipowa.

§ 3.


Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2008 według poniższego harmonogramu:
a) seria 2A na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
b) seria 2B na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
c) seria 2C na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
d) seria 2D na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
e) seria 2E na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
f) seria 2F na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
g) seria 2G na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
h) seria 2H na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
i) seria 2I na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
j) seria 2J na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.


§ 4.


1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2008 – 2018.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Lipowa.
4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.


§ 5.Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lipowa uzyskanych w latach 2008 – 2018.
§ 6.


1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) obligacje serii 2A nie później niż w dniu 30.08.2009 r.
2) obligacje serii 2B nie później niż w dniu 30.08.2010 r.
3) obligacje serii 2C nie później niż w dniu 30.09.2011 r.
4) obligacje serii 2Dnie później niż w dniu 30.09.2012 r.
5) obligacje serii 2E nie później niż w dniu 30.09.2013 r.
6) obligacje serii 2F nie później niż w dniu 30.09.2014 r.
7) obligacje serii 2G nie później niż w dniu 30.09.2015 r.
8) obligacje serii 2H nie później niż w dniu 30.09.2016 r.
9) obligacje serii 2I nie później niż w dniu 30.09.2017 r.
10) obligacje serii 2J nie później niż w dniu 30.09.2018 r.

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7.


1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym w okresach kwartalnych, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni robocze przed datą emisji, powiększonej o marżę w wysokości nie większej niż 0,30% dla wszystkich serii.
2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 8.


1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi DnB NORD Polska S.A. w Warszawie.

§ 9.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-07-17 09:49 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0