:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Rejestry i ewidencje artykuł wyświetlony 691 razy Strona do wydruku

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY


wersja archiwalna


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9 ust. 2a i 2b, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Odpowiedzialne:

Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

Wymagane dokumenty:

1. dowód osobisty,

2. książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu),

3. wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego"
(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

4. zaświadczenie o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski,

5. wypełniony formularz zawiadomienia do Wojskowej Komendy Uzupełnień o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania, potwierdzony przez WKU (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną),

6. oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Urzędu (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu),

7. akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza terenu Gminy Lipowa),

8. prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego).

Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały - dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być:
- umowa cywilno-prawna,
- wypis z księgi wieczystej
- decyzja administracyjna,
- orzeczenie sądu,
- inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

Zameldowania na pobyt stały noworodka dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy - na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia otrzymanego z urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt.

Zameldowania osoby niepełnoletniej na pobyt stały dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktycznie opiekę nad osoba niepełnoletnią.

Termin załatwienia sprawy: Od ręki.

Opłaty: Bez opłat.

Sprawy prowadzi :

Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej.
34-324 Lipowa pow. żywiecki woj. śląskie


Wszelkie informacje można uzyskać w biurze nr 12,
tel. 033 867 18 49, 033 867 06 22Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-16 07:34 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-03-16 07:34 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0