:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 897 razy Strona do wydruku

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej


wersja archiwalna

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXXI/199/02
Rady Gminy w Lipowej
Z dnia 16 kwietnia 2002 r.

Rozdział 1

Przepisy ogólne


§ 1


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej zwany dalej „Ośrodkiem” jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Lipowa, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
- ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 64, poz. 414 z 1998r. tekst jednolity z póź.zm./,
- ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /tekst jednolity z 13.12.2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591/,
- ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz.1014 z póź.zm./,
- ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym /Dz.U. nr 28, poz. 153 z póź.zm./,
- ustawy z dnia 1 grudnia 194r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych /Dz.U. z 1995r. Nr 4, poz.17 z póź.zm./,
- ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.950 z póź.zm./,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- Zarządzenia Naczelnika Gminy w Lipowej Nr 4/90 z dnia 25 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej,
- Uchwał Rady Gminy w Lipowej podejmowanych w zakresie pomocy społecznej,
- Niniejszego statutu.
§ 2


§ 3

Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Lipowa. Siedziba Ośrodka mieści się w Lipowej.


Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Gminy Lipowa.


Rozdział II
Zakres działalności

§ 4


1.Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:
- rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddawaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,
- organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innych ustaw,
- pobudzaniu społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna ukierunkowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
- wykonywaniu innych zadań przewidzianych do wykonywania przez gminę jako zadania własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień.
3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zadaniami określonymi przez Radę Gminy w Lipowej, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi prze administrację rządową.

§ 5


W ramach zadań określonych w § 4 ust.1 Ośrodek wykonuje:

1.Zadania własne gminy, do których należą w szczególności:
- kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym,
- przyznawanie zasiłków celowych i ich wypłacanie,
- przyznawanie pomocy rzeczowej,
- udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- udzielanie pomocy poprze pracę socjalną i poradnictwo specjalistyczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem,
- sprawianie pogrzebu.
2. Zadania zlecone gminie, do których należą w szczególności:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych oraz przysługujących dodatków do świadczeń,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób do tego uprawnionych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych kobietom wychowującym dziecko,
- inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

§ 6


1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami ora zasobami fizycznymi i prawnymi.
2. W zakresie realizacji zadań zleconych, Ośrodek współdziała ponadto z samorządem Wojewódzkim i Powiatowym ustalającym sposób realizacji tych zadań.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 7


1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za działalność Ośrodka i działa na podstawie upoważnienia Rady Gminy w Lipowej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy w Lipowej.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy w Lipowej.
4. W przypadku nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje w imieniu Ośrodka pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.

§ 8


1. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Radą Gminy za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych Ośrodkowi środków finansowych.
2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9


Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
- zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
- wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku,
- podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka,
- nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami.

§ 10


1. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.
2. Struktura organizacyjna, tryb pracy Ośrodka, zasady załatwiania spraw, zawarte są w „Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej”.

§ 11


Rada Gminy uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek.
§ 12


Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.
§ 13


Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Lipowa oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych prze administrację rządową na ich realizację.
§ 14


Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane prze ofiarodawcę.
§ 15


Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.
§ 16


W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

Rozdział V
Postanowienia Końcowe


§ 17


Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej nadaje Rada Gminy w Lipowej.

§ 18


Zmiana Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalania.

§ 19


Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-01-25 14:17 dodanie artykułu
2 2006-01-25 14:17 usunięcie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0