:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 748 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XVI/108/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r., w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez ZUchwała nr XVI/108/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 kwietnia 2008 r.


w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poręczenie przez Gminę Lipowa pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, przeznaczonej na realizacją przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II, której kwota wyniesie 75.802.800 zł. (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwa tysiące osiemset złotych) z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2024 r. z tym zastrzeżeniem, że poręczenie udzielone będzie na spłatę części pożyczki wraz z oprocentowaniem odpowiadającej udziałowi finansowemu Gminy Lipowa w kosztach całego przedsięwzięcia, która to część pożyczki wynosić będzie 10.247.000 zł. (dziesięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych), z jednoczesnym ograniczeniem do poręczenia spłaty przypadających w danym roku budżetowym rat należności głównej wraz z oprocentowaniem, a poręczenie to zachowa ważność przez okres dalszych trzech miesięcy od dnia upływu terminu spłaty ostatniej raty pożyczki.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-06-25 10:56 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0