:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 1579 razy Strona do wydruku

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej


I. PRZEPISY OGÓLNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej, zwana dalej "Biblioteką", została utworzona na mocy Aktu Założycielskiego z dnia 27.03.1956 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U.Nr 85, poz 539/ z późniejszymi zmianami.

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Tekst jednolity Dz.U.nr. 110 z 1997 r. poz. 721/ z późniejszymi zmianami.

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Tekst jednolity Dz.U.Nr 13 z 1996 r. poz.74/ z późniejszymi zmianami.

4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa/ Dz.U.Nr 106, poz.668/.

5. Niniejszego statutu.

§ 2


Siedzibą Biblioteki jest wieś Lipowa, a terenem jej działalności Gmina Lipowa.


§ 3


Organizatorem Biblioteki jest Gmina Lipowa. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić bibliotece w szczególności: lokal, środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 4


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku, Dz.U.Nr 20 z 1992 r. poz.80, Biblioteka została wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury, prowadzonej przez Organizatora pod Nr 1/92 uzyskując osobowość prawną.


§ 5


Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6


1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa w Żywcu. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach w zakresie wykraczającym poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej.

2. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Zarząd Gminy.

§ 7


Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku godło Państwa, a w otoku napis z nazwą Biblioteki.


II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI


§ 8


Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

§ 9


Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, za szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie gminy. Współpracuje też z biblioteką w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu.

3. Udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, także chorych i niepełnosprawnych.

4. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę. Kulturę, książkę i czytelnictwo.

5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.

7. Doskonalenie zawodowe pracowników Bibliotek.

8. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Bibliotek poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

§ 10


Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajania potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 11


1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.

§ 12


1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. Określone odrębnymi przepisami.

4. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są w oparciu o odrębne przepisy Ministra Kultury i Sztuki dla pracowników instytucji kultury.

§ 13


Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14


W skład Biblioteki wchodzą:

1. Gminna Biblioteka w Lipowej
2. Filia w Leśnej
3. Filia w Twardorzeczce.

§ 15


Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika Biblioteki po zasięgnięciu opinii Organizatora i działających w niej organizacji związkowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

§ 16


Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 17


1. Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł określonych przepisami prawa.
2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych.

§ 18


1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora Biblioteki.

2. Plan finansowy i ewentualne zmiany planu podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Gminy.

§ 19


Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Biblioteki.

§ 20


Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Urząd Gminy.


V. PRZEPISY KOŃCOWE


1. Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy.

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.


Lipowa, dnia 24 czerwca 1999r.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 09:08 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0