:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 830 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego F
Uchwała Nr XVI/111/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 kwietnia 2008 r.w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t . Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z późn.zm.) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rady Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Gmina Lipowa przystępuje do realizacji projektu systemowego o nazwie „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” w ramach priorytetu VII Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

§ 2


1. Gmina Lipowa współuczestniczy w realizacji projektu o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały poprzez wniesienie wkładu własnego.
2. Łączna wartość projektu w 2008 r. wynosić będzie 53.611 zł.
3. Wkład własny Gminy Lipowa wynosić będzie 10.5% wartości projektu na 2008 r. o której mowa w pkt. 2 tj. 5.634 zł .

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa


§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-05-28 09:21 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0