:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1196 razy Strona do wydruku

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 29 KWIETNIA 2008 R.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013
5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Lipowa z Gminą Łodygowice w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa
6. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
10. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
11. Zapytania i wolne wnioski
12. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
13. Zamknięcie sesji

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Lach, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Na ustawowy skład rady w liczbie 15 radnych na posiedzeniu obecnych było 14 radnych i wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził ich prawomocność, a proponowany porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.
Radni nie zgłosili żadnych postulatów.

Na powyższej sesji rada uchwaliła następujące uchwały:

- uchwałę nr XVI/106/08 w sprawie wystąpienia z wnioskiem dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały.

- uchwałę nr XVI/107/08 w sprawie współdziałania Gminy Lipowa z Gminą Łodygowice w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały.

- uchwałę nr XVI/108/08 w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały.

- uchwałę nr XVI/109/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały.

- uchwałę nr XVI/111/08 w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił radzie uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lipowa za 2007 r., a Przewodniczący Rady Gminy Lipowa odczytał opinie RIO:
- o przedłożonym przez wójta gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r.,
- o wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za 2007 r.
Wiceprzewodniczący Aleksander Greń odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r., po czym Przewodniczący Adam Lach zarządził głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę nr XVI/110/08 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały.
Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym odnosząc się do najistotniejszych zagadnień:
- opracowania projektów organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum
- przyczynach opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (odwołania oferentów)
- planowanych zebrań w poszczególnych sołectwach
- opracowanych statutów sołectw
- obwieszczenia o wyłożenia do wglądu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
- planowanych remontach dróg powiatowych
- pisma z Przedszkola w Leśnej z inicjatywą nadania imienia placu zabaw
- kontynuowanych pracach przy zbiornikach wodnych w Lipowej
Radni zabierali głos i odbywała się dyskusja dotycząca:
- planowanego terminu remontu dróg gminnych i powiatowych
- możliwości sporządzenia dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika na drodze powiatowej z Lipowej do Gimnazjum w Twardorzeczce
- przystanków autobusowych na terenie gminy
- kursów autobusowych realizowanych przez PKS, MZK i prywatnych przewoźników
- odbioru śmieci z posesji
Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady XVI sesji Rady Gminy Lipowa.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-05-21 07:16 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0