:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 1209 razy Strona do wydruku

Statut Stołectwa Sienna


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Na wniosek mieszkańców wsi Sienna w celu zaspakajania ich potrzeb lokalnych wszechstronnego wykorzystania ich potrzeb lokalnych wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej społeczności – Rada Gminy w Lipowej działając na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95, z późniejszymi zmianami/.
Uchwałą Nr XVI/79/96 z dnia 15.02.1996r. ustala następującą treść statutu Sołectwa Sienna:
§ 1

Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.

§ 3

Organem stanowiącym /uchwałodawczym/ Sołectwa jest zebranie wiejskie grupujących pełnoletnich stałych mieszkańców Sołectwa mających stałe zameldowanie na jego terenie.

§ 4

Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się z 7 członków.

§ 5

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 6

DO KOMPETENCJI ZEBRANIA SOŁECKIEGO NALEŻY:
1. Zajmowanie STANOWISKA w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, w tym powoływanie Komitetów Społecznych jako organów pomocniczych przy realizacji przyjętych zadań wg. regulaminu uchwalonego przez Radę Gminy.
2. Wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzenia mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło mienie gminne /na zasadach ogólnie obowiązujących regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi/.
4. Dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w ramach przepisów ustawowych.
6. Podejmowanie uchwał Rady w sprawie przeznaczania środków finansowych będących w dyspozycji Sołectwa / z przychodów własnych i z budżetu gminy / oraz przekazywanie tych uchwał Sołtysowi do realizacji.


DO OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI SOŁTYSA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej.
2. Reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz.
3. Przewodniczenie Radzie Sołeckiej.
4. Kierowanie realizacją chwał organów Gminy, zebrania i Rady Sołeckiej w odniesieniu do Sołectwa.
5. Prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia / w tym środki finansowe/, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z tym związanych.
6. Opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wniosków o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należności.
7. Potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.
8. Występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenia działalności interwencyjnej w tym zakresie.
9. Stosowanie w ramach Sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika Gminy.
10. Sporządzanie rozliczeń między innymi gospodarczej i finansowej działalności Sołectwa.
11. Wykonywanie innych zadań należących do Sołectwa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów między innymi w zakresie obronności, ochrony p.pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęską żywiołowym oraz usuwanie skutków.
12. Współdziałanie z Radą Gminy, a w szczególności z Radnymi Sołectwa.
13. Właściwa informacja mieszkańców.
14. Sołtys otrzymuje dietę wg. zasad określonych przez Radę Gminy.

DO ZADAŃ I KOMPETENCJI RADY SOŁECKIEJ NALEŻY:
1. Przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.
2. Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa.
3. Sporządzanie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa.
3. Sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach Sołectwa.
4. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców.

§ 7

Zebranie wiejskie i Rada Sołecka podejmują uchwały jawne i zwykłą większością głosów, chyba, że statut lub ordynacja wyborcza stanowią inaczej.

§ 8

Na wniosek co najmniej ¼ uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu, przeprowadza się w konkretnej sprawie głosowanie tajne.

§ 9

W sprawach określonych ustawowo oraz niniejszym Statutem na zebraniu wiejskim przeprowadza się wybory.
§ 10


TRYB WYBORU I OWOŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ.
1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, powołana spośród uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego w ilości 3 osób. Członek Komisji nie może kandydować w wyborach.
2. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów /nieograniczona liczba kandydatów/ spośród obecnych na zebraniu.
3. Kandydat na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej musi:
- mieszkać na terenie tego Sołectwa,
- posiadać czynne prawo wyborcze,
- wyrazić ustnie zgodę na kandydowanie,
4. Głosowanie jest tajne. Na kartkach opieczętowanych pieczątka Rady Gminy wpisane są imiona i nazwiska kandydatów. Każdy głosujący ma tyle głosów ile liczy członków Rada Sołecka. Głos „ za „ kandydatem jest bez skreślenia. Głos „ przeciw „ jest skreślenie nazwiska kandydata. Za głosy ważne uważa się karty posiadające taką liczbę głosów „ za „ ile liczy członków Rada Sołecka. Głosy nieważne to karty posiadające więcej lub mniej głosów ” za „
niż liczba członków Rady Sołeckiej oraz przekreślone i nie opieczętowane. W głosowaniu na Sołtysa analogicznie, tylko zmienia się liczba głosów „ za „ czyli jeden głos „ za „.
5. Za wybranych uważa się tych którzy uzyskali największą ilość głosów.
6. W przypadku uzyskania równej ilości głosów kandydatów a równocześnie ich „ wejście „ do Rady Sołeckiej przekroczyłoby ilość członków przewidzianych w niniejszym Statutem, decyduje zebranie poprzez głosowanie jawne za poszczególnymi kandydatami. Niniejszy punkt nie dotyczy wyboru Sołtysa.
7. Wybór Sołtysa odbywa się w odrębnym głosowaniu przed wyborem Rady Sołeckiej. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów na Sołtysa, przeprowadza się ponowne głosowanie tajne. W ponownym głosowaniu bierze udział tylko tych dwóch kandydatów. Głosowanie przeprowadza się do momentu wywołania kandydata.
8. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który winien zawierać:
- skład Komisji,
- ilość osób biorących udział w głosowaniu,
- ilość kandydatów / karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu /,
- ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,
- ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
- wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani,
Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
9. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim. Mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. Tryb głosowania jak przy wyborze.

§ 11

Dla prawomocności wyborów i podejmowanych uchwał przeprowadzonych na zebraniu wiejskim, wymagana jest obecność co najmniej 50 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.


§ 12

W przypadku braku wymaganej ilości uprawnionych, zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych /dopuszcza się ten sam dzień po upływie 1 godziny /.

§ 13

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe zamieszkanie na jego terenie.

§ 14

Przy załatwianiu spraw sołeckich obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 15

Niezależnie od organów zewnętrznych, nadzór i kontrolę działalność gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Zarząd Gminy.

§ 16

Postanowienie statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 09:01 dodanie artykułu
2 2006-12-05 14:33 zmiana treści
3 2007-03-19 08:27 zmiana treści