:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1079 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.


Uchwała Nr XII/73/2007
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. /M.P. Nr 47, poz. 557/.

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.


Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

I. Od budynków lub ich części :

1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,59 zł
2. garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,59 zł
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 11,13 zł
4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych przez przedmioty gospodarcze inne niż wymienione w pkt. 3
na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 17,70 zł
5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 8,86 zł
6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 3,84 zł
7. garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie
związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 4,78 zł
8. pozostałych nie wymienionych w pkt 1–7, od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 4,78 zł

II. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.


III. Od gruntów :

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,71 zł

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni rocznie
- 3,74 zł
3. pozostałych, od 1 m2 powierzchni rocznie
- 0,30 zł
§ 2


Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1. Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty stanowiące własność osób będących w ich
posiadaniu, utrzymujących się wyłącznie z zasiłków opieki społecznej lub innych środków
przeznaczonych na ten cel.
2. Budynki i grunty przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej za
wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.
3. Budynki lub ich części przeznaczone na działalność gospodarczą a czasowo nie wykorzystywane w tym celu / w związku z trudną sytuacją na rynku / obniża się o połowę przedmiotu opodatkowania.
4. Budowle wodociągowe i oczyszczalnie ścieków stanowiące mienie gminy.
5. Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne gminy, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.


§ 3


Traci moc Uchwała Nr III / 11 / 06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. Nr 148 poz. 4549).

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-04-14 12:33 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0