:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 884 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości


Uchwała nr XV/104/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 marca 2008 r.


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1


1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, nie stosujących się do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości:

1. odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka foliowego o pojemności
110 l = 15,00 zł (brutto)

2. odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka foliowego o pojemności
120 l = 17,00 zł (brutto)

3. odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l = 28,00 zł (brutto )

4. odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l = 70,00zł (brutto)

5. wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu
zlewnego = 30 zł. za 1 m3 (brutto)


2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt.1-4 ulegają obniżeniu o 10%, jeżeli odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lipowa.

§3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-03-17 15:17 dodanie artykułu