:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 830 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIII/ 97/07 na 2008 rok.


Uchwała Nr XV/103/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 marca 2008 rokuw sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIII/ 97/07 na 2008 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/, art.165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz uchwały Nr XIII/97/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2007 roku,


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/ 97/07 na 2008 r. w § 2 ust. 2, dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„Ustala się limit zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości: 3.357.238 zł.” .

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-03-17 15:14 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0