:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 839 razy Strona do wydruku

Uchwał zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2008 r.


Uchwała nr XV/102/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 marca 2008 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2008 r.


Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. nr 97 poz. 674 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz.181z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez nauczycielskie związki zawodowe w trybie art. 30 ust. 6a ustawy - Karta Nauczyciela,


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


W Załączniku nr 1 do uchwały nr XIII/92/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
po § 26 dodaje się oznaczenie „Rozdział VIII Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat”, a następnie § 27 w brzmieniu:

„1. Zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Od dodatków wypłacanych za w/w okres nieobecności w pracy nie odprowadza się składek emerytalnych, rentowych i chorobowych.”

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-03-17 15:09 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0