:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 836 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Lipowa, nie stanowiącym jej własno


Uchwała nr XV/101/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 marca 2008 r.


w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Lipowa, nie stanowiącym jej własności.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz.1568 z późn. zm.), uchwały nr XII/79/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2007 r. nr 213 poz. 4608),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1


Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Lipowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego św. Bartłomieja w kościele parafialnym w wysokości 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§2


Dotację ustala się na kwotę w wysokości 45 % ogólnych kosztów zadania wyliczonych na podstawie kosztorysu.

§3


Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji określa uchwała nr XII/79/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli.

§4


Kwotę dotacji zabezpieczono w budżecie gminy na 2008 r., w dz. 921, rozdz. 92105, § 2720, jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-03-17 15:05 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0